Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Modificacions en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018


La Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018, que entra en vigor l’1 gener 2018, estableix diverses modificacions en la normativa tributària aplicable en l’àmbit de les Illes Balears.

Entre les mesures tributàries cal destacar les següents:

1.- Impost sobre la renda de les persones físiques: es creen i modifiquen algunes deduccions autonòmiques de l’impost (disposició final segona). Aquestes mesures comencen a vigir el 31 de desembre de 2017.

Millores de les deduccions vigents:

-. Es modifica la deducció per l’adquisició d’accions o participacions socials en noves entitats, que passa del 20 % de la inversió amb un màxim de 600 euros anuals al 30 % amb un màxim de 6.000 euros anuals; increment que encara s’augmenta més en cas societats participades per centres d’investigació o universitats, cas en el qual la deducció pot arribar al 50 % de la inversió amb un màxim de 12.000 euros anuals.

-. S’incrementa el percentatge màxim de la deducció per despeses en la millora de la sostenibilitat de l’habitatge habitual, que passa del 15 % actual al 50 %, i s’augmenta també el límit màxim de la base imposable del contribuent que s’ha de considerar per tenir dret a la deducció, que passa de 24.000 euros, en cas de tributació individual, i de 36.000 euros en cas de tributació conjunta, a 30.000 euros i 48.000 euros, respectivament; tot plegat, a fi d’impulsar encara més l’eficiència energètica en aquest àmbit domèstic.

-. S’amplia l’àmbit subjectiu de la deducció per donacions a determinades entitats destinades a la recerca, el desenvolupament científic o tecnològic i la innovació, a fi d’incloure a les entitats parcialment exemptes de l’impost sobre societats, com ara són totes les associacions sense ànim de lucre.

-. S’incrementa el límit màxim de la deducció per l’arrendament de l’habitatge habitual per determinats col·lectius (joves, discapacitats i famílies nombroses), que passa d’un màxim de 300 euros a 400 euros, i també el nombre de contribuents que es poden beneficiar d’aquesta deducció, en la mesura que, a més, s’incrementen els llindars màxims de la base imposable que s’han de considerar per tenir dret a la deducció.

Noves deduccions:

-. Deducció a favor de l’arrendador per l’arrendament de béns immobles destinats per l’arrendatari a habitatge. Aquesta deducció (que es quantifica en un 75 % del cost de la prima anual de l’assegurança de crèdit que subscrigui l’arrendador pe garantir, totalment o parcialment, el cobrament de la renda, amb un màxim de 400 euros anuals) és, a més, compatible amb la reducció del 60 % que, en seu de base imposable, preveu l’article 23.2 de la Llei reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

-. Deducció per raó de les despeses derivades de la realització, pels descendents del contribuent o contribuents, d’estudis d’educació superior en centres ubicats fora de l’illa de residència del contribuent; la quantia d’aquesta nova deducció, amb caràcter general, és de 1.500 euros (amb un límit de 30.000 euros de renda en cas de tributació individual i de 48.000 euros en cas de tributació conjunta, i, en tots els casos, d’un 50 % de la quota íntegra), import que pot arribar als 1.600 euros si la renda del contribuent en l’exercici no ultrapassa els 18.000 euros en cas de tributació individual o els 30.000 euros en cas de tributació conjunta.

-. Deducció del 15 % de les despeses satisfetes pel contribuent durant l’exercici en concepte de renda de lloguer d’habitatge per raó del trasllat temporal de la seva illa de residència a una altra illa de l’arxipèlag balear en l’àmbit d’una mateixa relació laboral per compte aliena, amb un màxim de 400 euros anuals, sempre que la base imposable del contribuent no sigui superior a 30.000 euros en tributació individual o a 48.000 en tributació conjunta, entre d’altres requisits generals.

2.- Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar en casinos de joc:
  s’estableix una bonificació de la quota tributària corresponent a l’exercici de 2018 de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar en casinos de joc per la quantia corresponent al 100 % de la part de l’impost sobre activitats econòmiques satisfet pel subjecte passiu per raó de l’increment mitjà del nombre de taules de joc, sempre que es compleixin determinats requisits (article 37).


3.- Cànon de sanejament d’aigües: es perfecciona el règim específic de la tarifa aplicable en cas de fugues d’aigua per tal d’evitar alguns abusos d’aquest règim excepcional (disposició final quarta).

4.- Impost sobre estades turístiques: per una banda, es limita l’estada mínima de dotze hores als establiments i als habitatges, de manera que les estades a creuers quedin subjectes a l’impost en tot cas, amb independència del nombre d’hores d’estada en trànsit. I per l’altra, s’incrementa la tarifa general de l’impost per tal de dotar de més recursos el fons per afavorir el turisme sostenible, si bé, també s’incrementa la bonificació de la quota en temporada baixa, de manera que l’efecte de l’increment de la tarifa es limiti així a les estades en temporada alta (disposició final tercera).

Així mateix, s’introdueixen determinades modificacions del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme qua afecten a aspectes formals de gestió de l’impost així com als signes, índexs i mòduls aplicables al règim d’estimació objectiva (disposició final catorzena), i es preveu un nou termini per poder renunciar a aquest règim (disposició transitòria única).

5.- Taxes autonòmiques: per a l’any 2018 les quotes fixes de les taxes i de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries s’incrementen en la quantitat que resulta d’aplicar a la quantitat exigida durant l’any 2017 el coeficient derivat de l’augment de l’índex de preus de consum de l’Estat espanyol corresponent a l’any 2016, que és l’1,6 % (article 36). Així mateix, es modifiquen determinats aspectes de les taxes en matèria de ports, medi ambient i educació (disposició final primera).