Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Regulació de la suspensió de terminis en l’àmbit tributari


En el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (que entra en vigor el 18 de març), s’especifica el règim relatiu a la suspensió dels terminis tributaris (que és aplicable als procediments la tramitació dels quals s’hagi iniciat amb anterioritat a l’entrada en vigor), que és el següent:

1.-
Els terminis de pagament del deute tributari que preveuen els apartats 2 i 5 de l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre general tributària –LGT– (que regulen els terminis d’ingrés en voluntària i en executiva, respectivament), els venciments dels terminis i fraccions dels acords d’ajornament i fraccionament concedits, els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns (articles 104.2 i 104 bis de el Reglament general de recaptació (Reial decret 939/2005, de 29 de juliol) i els terminis per atendre els requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació amb transcendència tributària, per formular al·legacions davant actes d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de revocació, que no hagin conclòs el 18 de març de 2020, s’ampliaran fins el 30 d’abril de 2020.

En el procediment administratiu de constrenyiment, no es procedirà a l’execució de garanties que recaiguin sobre béns immobles de 18 de març de 2020 fins el 30 d’abril de 2020.

2.-
Els terminis prevists en els apartats 2 i 5 de l’article 62 de la LGT (que regulen els terminis d’ingrés en voluntària i en executiva, respectivament), els venciments dels terminis i fraccions dels acords d’ajornament i fraccionament concedits, així com els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns, a més de l’establert per atendre els requeriments, diligències d’embargament, sol·licituds d’informació o actes d’obertura de tràmit d’al·legacions o d’audiència que es comuniquin a partir del 18 de març de 2020 s’estenen fins el 20 de maig de 2020, llevat que l’atorgat per la norma general sigui més gran, i en aquest cas aquest és el que s’ha d’aplicar.

3.- Si l’obligat tributari, tot i la possibilitat d’acollir-se a l’ampliació dels terminis dels apartats anteriors o sense fer reserva expressa a aquest dret, atengués el requeriment o sol·licitud d’informació amb transcendència tributària o presentés les seves al·legacions, es considerarà evacuat el tràmit.

4.- El període comprès des del dia 18 de març de 2020 fins el 30 d’abril de 2020 no computa als efectes de la durada màxima dels procediments de gestió, recaptació, inspecció, sancionadors i de revisió, si bé durant el període podrà l’Administració impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles.

Aquest període no computarà a efectes dels terminis de prescripció de l’article 66 de la LGT ni de caducitat.

5.- Només als efectes del còmput dels terminis de prescripció, en el recurs de reposició i en els procediments economicoadministratius, s’entendran notificades les resolucions que els posin fi quan s’acrediti un intent de notificació de la resolució entre el 18 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020.

El termini per a interposar recursos o reclamacions economicoadministratives, així com per recórrer en via administrativa les resolucions dictades en els procediments economicoadministratius, no s’iniciarà fins conclòs aquest període o fins que s’hagi produït la notificació, si aquesta última s’hagués produït amb posterioritat a aquell moment.

6.- Els deutes tributaris resultants d’una autoliquidació o declaració liquidació s’han de pagar en els terminis que estableixi la normativa de cada tribut. És el cas dels tributs següents: impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats; impost sobre successions i donacions; impost sobre el patrimoni (declaracions extemporànies sense requeriments previ); impost sobre estades turístiques; cànon de sanejament d’aigües; taxa fiscal sobre el sector de joc de casinos, bingos i rifes, tòmboles i apostes; taxes autonòmiques; i imposts locals (com, per exemple, la plusvàlua municipal) la gestió recaptadora dels quals correspongui a l’ATIB i s’hagi establert en l’ordenança fiscal corresponent el règim de gestió mitjançant autoliquidació.

No obstant, en el cas de tributs que requereixin presentació (com és el cas de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions) i que el termini de presentació no hagués conclòs el 18 de març de 2020 s’entén prorrogat fins el 30 d’abril de 2020.

Per exemple: en cas de compravenda d’un immoble subjecte a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, s’ha de pagar l’autoliquidació corresponent en el termini que preveu la normativa que regula l’impost (1 mes a partir de la data de meritació, que és el dia en què es realitza l’acte o contracte), sense perjudici que la presentació es prorrogui fins el 30 d’abril de 2020.

En cas de mort, a l’efecte d’l’impost sobre successions, s’ha de pagar l’autoliquidació en el termini que preveu la normativa reguladora (6 mesos a comptar de la data de meritació, que és el dia de la mort), sense perjudici que el termini de presentació s’ampliï fins el 30 d’abril de 2020.

7.- El pagament en període voluntari dels deutes de notificació col·lectiva i periòdica s’ha de fer d’acord amb el que estableix la seva normativa reguladora. És el cas de la taxa fiscal de el joc de màquines tipus B i C, de l’impost sobre estades turístiques en establiments inclosos en el grup vuitè de el punt 2 de l’annex 1 del  Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible (habitatges i càmpings turístics), així com dels tributs locals de cobrament periòdic per rebut la recaptació correspongui a l’ATIB (com l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost sobre activitats econòmiques o les taxes municipals de cobrament periòdic per rebut, com la taxa de fems).

Per consultar les mesures actualitzades en l’àmbit de l’ATIB i, en particular, les que puguin afectar a la gestió recaptatòria dels tributs autonòmics i locals que correspon a l’ATIB i la suspensió dels procediments tributaris com a conseqüència de la situació generada pel coronavirus, pitjau AQUÍ.