Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Servei de notificació electrònica

El servei de notificacions electròniques de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) permet a qualsevol persona física o jurídica rebre per via telemàtica les notificacions emeses per l’ATIB. Concretament, per aquesta via, es poden rebre les notificacions en matèria de tributs i altres recursos de les entitats locals la gestió recaptatòria dels quals correspongui a l’ATIB, així com les corresponents a la recaptació de deutes (locals i autonòmiques) respecte a les quals s’iniciï o tramiti un procediment de constrenyiment per part de l’ATIB.

Procediment i condicions d’adhesió

 • 1.- Per poder adherir-se a aquest servei, s’ha de disposar d’un certificat digital en vigor admès per l’ATIB, que acrediti la seva identitat. Aquests certificats són: el DNI electrònic, el certificat expedit per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (Guia per a l’obtenció i ús del certificat electrònic FNMT), el certificat expedit per la Agencia Notarial de Certificación, el certificat expedit per la Autoridad de Certificación de la Abogacía, el certificat expedit per Camerfirma, així com la resta de certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establerts a Espanya, publicada en la Seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, que podeu consultar si pitjau aquí.

 • 2.- El procediment d’adhesió al sistema de notificació electrònica d’adhesió al sistema de notificació electrònica és diferent segons es realitzin en nom propi (per a recepció de notificacions pròpies) o en nom de terceres persones (per a recepció de notificacions dirigides a terceres persones).

 • 2.1.- Adhesió en nom propi: Un cop introduïdes les dades sol·licitades (cal fer constar una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil) i acceptades les condicions, s’enviarà un missatge SMS al telèfon mòbil amb un codi de verificació que heu d’introduir en la direcció de validació que se li indicarà al correu electrònic que se li enviarà a l'efecte.

 • Un cop fets aquests tràmits, rebrà un document justificatiu de l’alta en el siestema.

 • 2.2.- Adhesió en nom de terceres persones: Un cop introduïdes les dades sol·licitades a la pàgina de registre, s'han d'adjuntar els següents documents (format pdf): NIF del sol·licitant, NIF del representat i document acreditatiu de la representació per poder rebre les notificacions del representat.

 • Un cop s’hagin adjuntat els documents s’ha de pitjar el botó "Guardar". A continuació rebrà un missatge al seu telèfon mòbil amb un codi que ha d’introduir i, un cop fet això, podrà imprimir la sol·licitud presentada i també rebrà un correu electrònic d’aquest tràmit.

 • En el cas que no s’adjuntin els documents o que els documents aportats no siguin correctes, es remetrà un correu electrònic al sol·licitant informant d’aquesta circumstància i perquè es facin les esmenes que corresponguin o es remetin els documents pertinents, amb l'advertiment que si no ho fa en el termini de 10 dies a comptar de l’endemà del dia de remissió del correu electrònic es considerarà com a no presentada la sol·licitud i es procedirà al seu arxiu.

 • Quan s’hagi realitzat el tràmit es rebrà un correu electrònic de confirmació i un document justificatiu de l’alta en el sistema. Fins que no hagi rebut aquest correu electrònic de confirmació no es considerarà adherit al sistema de notificació electrònica.

 • 3.- L’adhesió tindrà una vigència indefinida, si bé es pot sol·licitar la modificació o revocació d’aquest sistema de notificacions. En aquest últim cas, indicarà una adreça física als efectes de la realització de les notificacions de conformitat amb el que estableixen els articles 109 a 112 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i la resta de normativa aplicable.

Realització i efectes de la notificació electrònica

 • 1.- A les persones adherides se’ls remetrà a l’adreça electrònica facilitada un avís de caràcter informatiu relatiu a l’existència d’un acte o actuació objecte de notificació i també l’enllaç per accedir (amb el certificat digital) al seu contingut a través de la seu electrònica de l’ATIB. En el cas que així s’hagi sol·licitat en el moment de l’adhesió al sistema, també s’enviarà un missatge de text (sms) al telèfon mòbil facilitat.

  La falta de pràctica d’aquest avís a l’adreça electrònica facilitada o, en el seu cas, per sms, no impedeix que la notificació sigui considerada plenament vàlida.

 • 2.- A l’avís de notificació que es remeti a l’adreça electrònica de la persona adherida s’advertirà que el transcurs de deu dies naturals a partir de la data de la seva recepció sense accedir al contingut de la notificació dóna lloc a entendre que la notificació ha estat rebutjada amb els efectes que preveu la normativa aplicable.

 • 3.- L’accés al contingut de l’acte objecte de la notificació implica el moment a partir del qual la notificació s’entén efectuada a tots els efectes legals.

 • 4.- Les notificacions realitzades en dies inhàbils s’entendran efectuades a primera hora del següent dia hàbil.

 • 5.- Al marge del que s’ha dit en els apartats anteriors, en qualsevol moment, els usuaris registrats poden accedir i consultar les notificacions electròniques generades, amb el corresponent certificat digital admés per l’ATIB, al mòdul de la Carpeta fiscal.

Advertiment legal: En compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran al fitxer "Persones usuàries registrades en el Portal de l'Agència Tributària de les Illes Balears", amb la finalitat de registrar les persones que es donen d'alta en el servei de recepció missatges per sms i/o mail i, si escau, de notificació electrònica, així com per poder realitzar gestions per via telemàtica en el web de l'ATIB. El responsable del fitxer és l’ATIB. El titular podrà exercitar els seus drets d'oposició, accés, rectificació o cancel·lació sobre els mateixos per mitjà d'un escrit dirigit al domicili del responsable, al carrer de Can Troncoso, 1, 07001 Palma, on trobareu a la vostra disposició els models d’escrit per a l'exercici d’aquests drets.