Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Període voluntari de pagament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça del Consell de Mallorca de l’any 2022: d’1 de juny a 19 d’agost

El dia 1 de juny comença el període voluntari de pagament de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça del Consell de Mallorca corresponent a l’exercici 2022, la gestió recaptatòria de la qual la duu a terme l'ATIB (veure notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament). El termini voluntari de pagament finalitza el 19 d’agost de 20...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

Ordre per la qual es redueixen els signes, els índexs o els mòduls de l’impost sobre estades turístiques per a l’exercici fiscal de 2021

D’acord amb allò que preveu l’article 14.3 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible i l’article 34 de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació adm...
Més informació Ordre per la qual es... Més informació Ordre ...

Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna: mesures tributàries

El Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna, estableix les següents mesures tributàries (disposició final segona):1.- Impost sobre la renda de les persones físiques.a) S’estableix una deducció (nou article 5 sexties del Text ...
Més informació Decret llei 4/2022, ... Més informació Decret ...

Període voluntari de pagament de l’IVTM i de la taxa de tractament de residus de l’Ajuntament de Palma de l’any 2022: de 14 de març a 31 de maig

El dia 14 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici de 2021. El termini de pagament finalitza el 31 de maig de 2022. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciar...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

|< <<       >> >|