Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Ordre per la qual es redueixen els signes, els índexs o els mòduls de l’impost sobre estades turístiques per a l’exercici fiscal de 2020

D’acord amb allò que preveu l’article 14.3 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible i l’article 34 de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplific...
Més informació Ordre per la qual es... Més informació Ordre ...

Decret llei 2/2021, de 22 de març: mesures tributàries en relació a l’mpost sobre estades turístiques i a la taxa fiscal de joc

El Decret llei 2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar, ha establert les següents mesures tributàries:1.- IMPOST SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES: a) Procediment extraordinari per a la reducció individuali...
Més informació Decret llei 2/2021, ... Més informació Decret ...

Reial decret llei 5/2021, de 12 de març: exempció actes jurídics documentats

 El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, en la disposició final primera, afegeix nou apartar (apartat 31) a l’article 45.I.B) del Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial D...
Més informació Reial decret llei 5/... Més informació Reial ...

Anunci de publicació edictal de notificació col·lectiva de les liquidacions de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2021

El 25 de febrer de 2021 s’ha publicat el cens anual regulat als articles 97 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny,  i 3.2 de l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 28 d’abril de 2004 (BOIB núm. 6...
Més informació Anunci de publicació... Més informació Anunci ...

|< <<       >> >|