Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Seu Electrònica Sede electrónica

  • Notificació electrònica
  • Missatges i avisos
  • Altres serveis

CARTER VIRTUAL

  • Consultar deute pendent
  • Consultar deute pagat
Sede electrónica
NOT
Novetats i comunicats

Dia 1 de juliol: inici del període voluntari de pagament de tributs de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany de l’any 2021

Us informem que el dia 1 de juliol s’inicia el període voluntari de pagament dels rebuts de l’impost sobre béns immobles, de l’impost d’activitats econòmiques, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de la taxa per recollida d’escombraries i per la utilització d’abocador i de la taxa per entrada de vehicles a traves de les voravies –guals– de l’Ajunt...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de Sóller de l’any 2021: de 3 de juny a 3 d’agost

 El dia 3 de juny s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI) de l’Ajuntament de Sóller corresponent a l’exercici de 2021. El termini de pagament finalitza el 3 d’agost de 2021. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, de...

Delegació a l’ATIB de la gestió recaptatòria de tributs i altres recursos de l’Ajuntament de Sóller

Us informem que l’Ajuntament de Sóller ha delegat a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) la recaptació en perídode voluntari de determinats tributs de cobrament periòdic per rebut, així com la recpatació executiva de deutes tributaris i d’altres ingressos de dret públic no tributaris.A partir de l’1 de juny de 2021, l’ATIB tindrà una oficina ...

Servei Renda Àgil: Declaració IRPF

 L’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) posa en marxa la campanya Renda Àgil, un servei de col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) que té com a objectiu agilitzar la tramitació de la declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2020 mitjançant l’ajuda i l’assistència als...

Ordre per la qual es redueixen els signes, els índexs o els mòduls de l’impost sobre estades turístiques per a l’exercici fiscal de 2020

D’acord amb allò que preveu l’article 14.3 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible i l’article 34 de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplific...

Decret llei 2/2021, de 22 de març: mesures tributàries en relació a l’mpost sobre estades turístiques i a la taxa fiscal de joc

El Decret llei 2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar, ha establert les següents mesures tributàries:1.- IMPOST SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES: a) Procediment extraordinari per a la reducció individuali...

Reial decret llei 5/2021, de 12 de març: exempció actes jurídics documentats

 El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, en la disposició final primera, afegeix nou apartar (apartat 31) a l’article 45.I.B) del Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial D...

Anunci de publicació edictal de notificació col·lectiva de les liquidacions de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2021

El 25 de febrer de 2021 s’ha publicat el cens anual regulat als articles 97 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny,  i 3.2 de l’Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 28 d’abril de 2004 (BOIB núm. 6...