Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
NOT
Novetats i comunicats

Anunci de publicació edictal de notificació col·lectiva de les liquidacions de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2018

El 20 de febrer de 2018 s’han publicat, en els taulers d’anuncis dels Serveis Centrals (Servei de Cànon i Joc) i de les Delegacions Insulars de l’Agència Tributària de les Illes Balears, el cens anual regulat als articles 97 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, a...

Obertura d’oficina de recaptació de l’ATIB a Sant Antoni de Portmany

El 5 de febrer de 2018 s’obri una oficina de recaptació de l’ATIB en el carrer General Prim, 1, 07820 Sant Antoni de Portmany [Més informació]. En aquesta oficina, a més de poder obtenir informació i fer els tràmits corresponents respecte als tributs i altres recursos de les entitats locals que hagin delegat o encomanat la seva gestió recaptatòria a l’...

Anunci publicació de les dades cens anual de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar (exercici 2018)

El 23 de gener de 2018 s’han publicat, en els taulers d’anuncis dels Serveis Centrals (Servei de Cànon i Joc) i de les Delegacions Insulars de l’Agència Tributària de les Illes Balears, les dades contingudes en el cens anual màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar, corresponents a l’exercici 2018, regulat en els articles 97 del Decret le...

Actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes per a l’any 2018

D’acord amb l’article 36 de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, per a l’any 2018 les quotes fixes de les taxes i de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries s’incrementen en la quantitat que resulta d’aplicar a la quantitat exigida durant l’any...

Modificacions en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018

La Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018, que entra en vigor l’1 gener 2018, estableix diverses modificacions en la normativa tributària aplicable en l’àmbit de les Illes Balears.Entre les mesures tributàries cal destacar les següents:1.- Impost sobre la renda de les persones f...

Delegació a l’ATIB de la gestió recaptatòria de tributs i altres recursos de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

Us informem que, amb efectes d’1 de gener de 2018, l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha delegat la gestió recaptatòria dels seus tributs i altres recursos públics a l’ATIB.En aquest sentit, l’ATIB habilitarà una oficina situada en el carrer General Prim, 1, 07820 Sant Antoni de Portmany [Més informació]. Fins que l’oficina de l'ATIB sigui operativa...