Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Protecció de dades
Responsable:  Direcció Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).

Finalitat: 
Aplicació dels tributs propis i cedits en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de recursos públics autonòmics i d'altres administración públiques la gestió recaptatòria dels quals correspongui a l'ATIB.

Legitimació:
  Compliment d’una obligació legal.

Destinataris:
Altres administracions públiques de l’àmbit nacional, autonòmic o local.

Drets:   

- Dret de accés.
- Dret de rectificació.
- Dret de supressió (Dret a l’oblit).
- Dret d’oposició.
- Dret a la limitació del tractament.
- Dret a la portabilitat de les dades.

Procedència: Del mateix interessat, d'altres administracions públiques, d'altres persones físiques diferents a l'interessat, d'entitats privades, de registres públics i de fonts accessibles al públic.

Consentiment: En aquells casos on legalment sigui necessari recavar el consentiment de l'interessat es procedirà a sol·licitar-lo d'acord als requisits exigits per la normativa vigent.

Delegat de Protecció de Dades: Es podrà posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades de l'ATIB a través de l'adreça de correu electrònic dpd@atib.es.
INFORMACIÓ DETALLADA

Responsable


Direcció Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). Dades de contacte: Carrer de Can Troncoso 1, 07001 Palma.

Delegat de Protecció de Dades

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades -RGPD-), disposa que els responsables i encarregats de tractament de dades personals hauran de designar un Delegat de Protecció de Dades en els supòsits que el propi Reglament estableix, així com en altres casos en què la legislació dels Estats membres ho consideri també obligatori.

Entre els supòsits que requereixen la designació d'un Delegat, es troba aquell en el qual “el tractament el dugui a terme una autoritat o organisme públic”, tant en qualitat de responsable com en funcions d'encarregat de tractament (article 37.1.a). El paper del Delegat en les organitzacions és el d'informar, assessorar, supervisar i cooperar amb l'autoritat de control, així com ser el punt de contacte per als interessats.

La Direcció de l’ATIB assumeix les funcions del Delegat de Protecció de Dades.

L'ATIB ha creat  una comissió sobre la protecció de dades de caràcter personal per la Resolució de 7 de novembre de 2019, què es tracta d’un òrgan col·legiat encarregat d'analitzar i de mantenir actualitzats els criteris i directrius generals sobre l'ús de la informació tributària i no tributària que gestiona l'Agència per a garantir la privacitat i la seguretat de la informació, així com, acordar i fer operatives mesures per a millorar i reforçar els sistemes de seguretat i control.

La Comissió dirigeix i verifica el pla d'adequació de l'ATIB al RGPD en tant es procedeix a la designació d'un Delegat de Protecció de Dades extern.

Dades de contacte

Delegat de Protecció de Dades de l’Agència Tributària de les Illes Balears
Carrer de Can Troncoso 1, 07001 Palma
A/e: dpd@atib.es

Finalitat

Les dades recaptades ho són exclusivament per a les finalitats que s'indiquen a continuació i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

L'ATIB es va crear per la Llei 3/2008, de 14 d'abril, de creació i regulació de l'Agència Tributària de les Illes Balears i va iniciar les seves activitats de manera efectiva l'1 de gener de 2009. Es configura com un ens públic de caràcter estatutari amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a actuar per a organitzar i exercir, en nom i per compte de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les funcions que s'estableixen en l'article 2 de la Llei, que són les següents:

a) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs propis de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de les competències que en aquesta matèria puguin correspondre a altres òrgans o entitats de la comunitat autònoma, en els termes que preveuen els apartats 1 i 2 de l'article 8 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives.
b) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar, per delegació de l'Estat, els tributs estatals cedits totalment a la comunitat autònoma.
c) Assumir, per delegació o encàrrec, la gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de la resta de tributs de l'Estat recaptats a les Illes Balears i formar part dels òrgans de col·laboració que puguin establir-se, d'acord amb el que es preveu en l'article 133.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
d) Gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els recàrrecs que puguin establir-se sobre els tributs estatals.
e) Exercir la potestat sancionadora respecte dels tributs i recàrrecs l'aplicació dels quals correspongui a l'Agència o a qualsevol altre òrgan o entitat de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
f) Gestionar la recaptació executiva dels recursos integrants de l'Administració de la comunitat autònoma i de les seves entitats autònomes, així com dels recursos del Servei de Salut de les Illes Balears i de la resta d'organismes o entitats de dret públic dependents de la comunitat autònoma que siguin exigibles en via de constrenyiment quan ho estableixi una llei o quan així s'acordi per conveni entre l'entitat interessada i l'ATIB, en els termes previstos en l'apartat 3 de l'article 8 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives.
g) Exercir les funcions de recaptació i, si escau, de gestió, inspecció i liquidació dels recursos titularitat d'altres administracions públiques que, mitjançant llei, conveni, delegació de competències o encàrrec de gestió, siguin atribuïdes a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
h) La revisió en via administrativa dels actes i les actuacions d'aplicació dels tributs, d'exercici de la potestat sancionadora en matèria tributària i de recaptació en període executiu dels altres ingressos de dret públic de la comunitat autònoma, quan es tracti d'actes i actuacions dictats o duts a terme pels òrgans i les unitats de l'ATIB excepte les reclamacions economicoadministratives, la revisió d'actes nuls de ple dret i la declaració de lesivitat d'actes anul·lables.
i) La col·laboració i la coordinació amb les altres administracions tributàries.
j) Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per llei, conveni, delegació de competències o encàrrec de gestió.

Cal destacar que per a dur a terme les accions encomanades l'ATIB ha de creuar informació, amb les finalitats indicades anteriorment.

La base legal per a això es troba en l'article 22 del RGPD, on es reconeix l'elaboració de perfils quan estigui autoritzada pel Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament. I on també es permet l'ús de dades especialment protegides quan s'utilitzi per a salvaguardar un interès públic general de la Unió o d'un Estat membre, fent referència a l'àmbit fiscal.

Per a obtenir més informació, podeu consultar el Registre d'activitats de tractament on es recullen detalladament les finalitats i dades que es tracten.

Termini de conservació

D'acord a l'article 17.3.b, d i e del RGPD, les dades recaptades en l'exercici de les seves funcions no s'esborraran i romandran en les bases de dades de l'ATIB per a poder donar cobertura a possibles reclamacions o requeriments legals que puguin presentar-se una vegada finalitzats els procediments que van justificar la seva recollida.

Legitimació

Segons l'article 6.1.c del RGPD, les dades de caràcter personal podran ser tractats quan “el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament”.

L’ATIB, per llei, i de conformitat a l'Estatut d'Autonomia d'Illes Balears és l'Administració tributària de les Illes Balears. Per tant, els tractaments realitzats en el compliment de les seves funcions estan legitimats, d'acord als requisits que exigeix el RGPD.

Destinataris

D'acord a l'article 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, totes les dades, informes o antecedents obtinguts per l'Administració tributària en l'acompliment de les seves funcions tenen caràcter reservat i només podran ser utilitzats per a l'efectiva aplicació dels tributs o recursos la gestió dels quals tingui encomanada i per a la imposició de les sancions que procedeixin, sense que puguin ser cedits o comunicats a tercers.

No obstant això, l'article 95 de la Llei general tributària també estableix una sèrie de casos taxats on si es contempla que l'ATIB pugui cedir o comunicar dades a tercers, que podran ser de dos tipus:

-   Cessions o comunicacions de dades en casos de col·laboració en relació al compliment d'obligacions fiscals amb altres administracions públiques, la lluita contra el delicte fiscal i contra el frau en diferents àmbits, la col·laboració amb recerques dels òrgans judicials i el ministeri fiscal, el control de la pròpia activitat de l'Agència Tributària. En aquests casos, d'acord amb l'article 6 del RGPD no serà necessari recaptar el consentiment exprés del ciutadà, perquè es puguin realitzar aquestes cessions o comunicacions. D'altra banda, d'acord amb l'article 14 del RGPD, de produir-se una cessió o comunicació no serà necessari informar el ciutadà.

-    Resta de cessions i comunicacions que no es contemplen expressament en l'article 95 de la Llei general tributària, i que són necessàries en l'àmbit de la col·laboració entre Administracions públiques per a facilitar la prestació de serveis públics al ciutadà. En aquests casos sempre serà necessari que l'Administració que sol·licita les dades compti amb el consentiment exprés del ciutadà.

A més, el Considerant 31 del RGPD estableix que en el cas que la comunicació de dades personals es realitzi entre autoritats públiques, incloses les fiscals, no es consideraran ni tan sols destinataris de dades quan aquests són necessaris per a dur a terme una recerca concreta d'interès general.

Procedència

Les dades s’obtenen de les següents fonts:

- Del propi interessat.
- De dades cedides per altres administracions públiques.
- D'entitats privades.
- De persones físiques diferents a l’interessat.
- De registres públics.
- De fonts accessibles al públic.

Aquesta recollida de dades es realitza per mandat legal, ja sigui de manera voluntària o en l'exercici de les funcions que corresponen a l'ATIB.

L'ATIB no té obligació d'informar els interessats sobre la recollida de les dades, sobre la base de l'article 14 del RGPD, segons el qual, l'obligació d'informació no s'aplicarà, entre altres, en els següents supòsits:

- L'obtenció o la comunicació de les dades estigui expressament establerta pel Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament o,
- Quan les dades personals hagin de continuar tenint caràcter confidencial sobre la base d'una obligació de secret professional regulada pel Dret de la Unió o dels Estats membres, inclosa una obligació de secret de naturalesa estatutària.

En el cas de l'ATIB, el primer supòsit queda recollit en els articles 93 i 94 de la Llei general tributària i el segon supòsit en l'article 95 de la Llei general tributària, que estableix el caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària.

Mesures de Seguretat

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica.

Conscienciació i formació en Seguretat: L'ATIB disposa d'un protocol intern per a la divulgació dels principis bàsics d'actuació i els procediments de seguretat, a fi de garantir el compliment normatiu i legal per part dels empleats.

Procediment de gestió i resposta davant incidents de seguretat: L’ATIB disposa d'un procés de gestió d'incidents i d'un equip de resposta davant incidents, a través dels quals cobreix el cicle complet de vida dels incidents de seguretat, des de la detecció i registre, fins a la resolució d'aquest, incloent l'anàlisi, tipificació, resposta immediata i notificació.
EXERCICI DELS DRETS

Drets de les persones interessades


En relació amb les dades de caràcter personal, els ciutadans poden sol·licitar a l'ATIB l'exercici de:

  • Dret d'accés: és el dret que té cada persona de sol·licitar i obtenir informació sobre les dades personals que consten en poder de l’ATIB.
  • Dret de rectificació: és el dret que té cada persona de rectificar les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.
  • Dret de supressió: és el dret que té cada persona que el responsable del tractament suprimeixi les seves dades personals.
  • Dret a la limitació del tractament: és el dret que té cada persona pel qual, durant un període de temps, no es tractin les seves dades si són incomplets o erronis, o si el responsable no disposa del consentiment de l'interessat.
  • Dret a la portabilitat: és el dret al fet que les dades personals es lliurin a l'interessat en format electrònic, o es transfereixin a un  altre responsable per al seu tractament.
  • Dret d'oposició: és el dret que té cada persona al fet que no es faci cap tractament de les seves dades personals.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils.  
Restriccions

En relació a les dades del tractament per finalitats tributàries, i d'acord amb la normativa tributària, no es pot autoritzar l'exercici dels drets de supressió, oposició, limitació i del dret a no ser objecte de decisions automatitzades o d'elaboració de perfils.

El dret a la portabilitat de les dades no és aplicable als tractaments efectuats en l'exercici de poders públics (artícle 20.3 RGPD)
Aquests drets poden ser exercits per les persones afectades o per algú que les representi (en el cas de menors de 14 anys, persones discapacitades, persones més grans de 14 anys si la llei l'exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

Forma d'exercir els drets
Per a tramitar la sol·licitud d'exercici de drets de protecció de dades davant l’ATIB és necessari:

- Utilitzar el formulari de sol·licitud (veure sol·licitud).
- El nom de l'activitat de tractament es pot consultar en l'apartat Registre d'activitats de tractament.
- Si la sol·licitud no la realitza la persona interessada, cal acreditar la representació a l’ATIB.
- Si la presentació de la sol·licitud es fa presencialment o per correu electrònic o postal, cal aportar fotocòpia del DNI de la persona interessada (o NIF, NIE o passaport) i, si escau, de la persona representada.

La sol·licitud es pot presentar:

- Presencialment, a qualsevol oficina de l’ATIB  (vegeu oficines de l'ATIB).
- Per correu electrònic. S'ha de remetre, juntament amb els documents requerits, a dpd@atib.es.
- Per correu postal. S'ha de remetre, juntament amb els documents requerits, a l'adreça següent: Agència Tributària Illes Balears (Delegat protecció dades), Carrer de Can Troncoso 1, 07001 Palma.
REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT

Per consultar el document de registre d'activitats pitjau aquí.