Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Mesures en l’àmbit de l’ATIB i en l’aplicació dels tributs com a conseqüència de la situació generada pel coronavirus

A continuació podeu consultar les mesures que ha adoptat l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) com a conseqüència de la situació generada pel coronavirus COVID-19, així com, d’acord amb les normes dictades a l’efecte, respecte als tributs la gestió recaptatòria dels quals correspon a l’ATIB i els procediments que tramita.

Així mateix, es pot consultar com podeu fer aportacions dineràries per fer front a la situació generada pel coronavirus COVID-19.

APORTACIONS DINERÀRIES PER FER FRONT A LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19

Per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de març de 2020, s’ha habilitat la plataforma Xarxa Junts per canalitzar la solidaritat ciutadana arran de la situació d’emergència i de crisi sanitària que ha generat el COVID-19. En el marc d’aquest Acord, s’ha habilitat la possibilitat de fer aportacions dineràries a través d’aquest Portal de l’ATIB que aniran destinades a ajudes socials i sanitàries.

Les persones o entitats interessades podel col·laborar de la forma següent:

1.- Pitjau l’enllaç el corresponent enllaç:


2.- Emplenau el model (046). Heu d’indicar (camps obligatoris) les vostres dades (NIF -casella [5]- i llinatges i nom o raó social -casella [6]-) i l’import de la vostra aportació -casella [23]-.

3.- Pitjau “Finalitzar”. Podeu fer efectiva la vostra aportació de les formes següents:

-. Si pitjau “Pagar”, podeu fer el pagament per via telemàtica, ja sigui per banca electrònica de CaixaBank, Banca March, Bankia o BBVA, i també amb targeta bancària, de dèbit o de crèdit, amb independència de l’entitat emissora de la targeta.

-. Si pitjau “Imprimir”, podeu imprimir el model per fer l’ingrés a una entitat bancària col·laboradora (CaixaBank; Banca March; Bankia; BBVA; Banco Santander; Targobank; Banco Sabadell; Colonya, Caixa Pollença; Cajamar – Caja Rural; Ibercaja; Deutsche Bank)

Moltes gràcies per la vostra ajuda.
ATENCIÓ ALS CONTRIBUENTS

D’acord amb les mesures establertes per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel coronavirus COVID-19 aprovat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, així com les recomanacions sanitàries, es comunica que a partir del 16 de març de 2020 no s’atendrà de forma presencial a les oficines de l’ATIB, malgrat tingueu cita prèvia concertada. S’intentarà contactar amb les persones que ja tinguin cita prèvia per fixar un altre dia una vegada finalitzi la vigència de l’estat d’alarma.

Heu de fer les gestions o consultes a través d’aquest Portal web de l’ATIB.

La presentació de sol·licituds o escrits la podeu fer a través del Registre electrònic. Heu d’indicar com organisme destinatari "Agencia Tributaria Islas Baleares (ATIB)".

Aquesta mesura és temporal i pregam disculpau les molèsties.
MESURES QUE AFECTEN A ELEMENTS MATERIALS DE DETERMINATS TRIBUTS DE FORMA ESPECÍFICA

1.- Exempció actes jurídics documentats: 
D’acord amb el que preveu la disposició final primera del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (en la seva redacció per la disposició final primera del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19), amb efectes a partir de 18 de març de 2020, les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin a l’empara de el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, quedaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats d’aquest impost, sempre que tinguin el seu fonament en els supòsits regulats en els articles 7 a 16 de l’esmentat Reial decret llei 8/2020, referents a la moratòria de deute hipotecari per a la adquisició d’habitatge habitual.

2.- Exempció temporal en el pagament de les taxes portuàries a càrrec de les navilieres dels vaixells de passatgers de transbord rodat i dels vaixells de passatgers que prestin servei de línia regular amb destí a ports de competència autonòmica (article 3 del Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèries tributària i administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19): Des del 20 de març de 2020 i fins a l’acabament de l’estat d’alarma i, si s’escau, de les pròrrogues d’aquest, declarat inicialment pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s’eximeix el pagament de les taxes portuàries regulades en la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a càrrec de les navilieres dels vaixells de passatgers de transbord rodat i dels vaixells de passatgers que prestin servei de línia regular amb destí a ports de competència autonòmica.
MESURES QUE AFECTEN ALS PROCEDIMENTS D’APLICACIÓ DELS TRIBUTS

Les mesures estan recollides bàsicament en les normes següents:

- Article 33 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març (que entra en vigor el 18 de març de 2020, si bé també és aplicable als procediments la tramitació dels quals s’hagi iniciat amb anterioritat a l’entrada en vigor).

Aquest article, d’acord amb allò que preveu el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 (que entra en vigor el 2 d’abril de 2020), és aplicable a les actuacions, tràmits i procediments que es regeixin pel que estableix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT), i els seus reglaments desenvolupament i que siguin realitzats i tramitats per les administracions tributàries de les comunitats autònomes i entitats locals, i és així mateix aplicable, en relació amb aquestes últimes, a les actuacions, tràmits i procediments que es regeixin pel Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Això és aplicable als procediments las tramitació dels qual s’hagués iniciat abans de l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març (disposició transitòria cinquena del Reial decret llei 11/2020).

Així mateix, és aplicable, a més que per als deutes tributaris, als altres recursos de naturalesa pública.

- Apartat quart de l’article únic del Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma.

- Article 10 del Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (que desplega efectes des del dia 18 de març de 2020).

- Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèries tributària i administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (que entra en vigor el 28 de març de 2020).

- Article 53, disposicions addicionals vuitena i novena i transitòria cinquena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 (que entra en vigor el 2 d’abril de 2020).

Tenint en compte les mesures contingudes en aquestes normes (que, en el seu cas, són aplicables a les actuacions, tràmits i procediments que es regeixin pel que estableix la LGT, i els seus reglaments desenvolupament i que siguin realitzats i tramitats per les administracions tributàries de les comunitats autònomes i entitats locals, i és així mateix aplicable, en relació amb aquestes últimes, a les actuacions, tràmits i procediments que es regeixin pel Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març ) es poden realitzar les següents distincions:

1.- Mesures relatives a procediments no vinculats al pagament de tributs.
2.- Mesures relativa al pagament dels tributs.
3.- Mesures relacionades amb la duració del procediments, prescripció i caducitat..


1.- Mesures relatives a procediments no vinculats al pagament de tributs.

S’estableix una pròrroga amb caràcter general dels procediments i fases dels mateixos, de manera que els terminis que no haguessin conclòs a 18 de març de 2020 s’entenen prorrogats fins el 30 d’abril de 2020.

És el cas dels terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns (articles 104.2 i 104 bis del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol) i els terminis per atendre els requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació amb transcendència tributària, per formular al·legacions davant actes d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de revocació.

En els casos que el termini s’iniciï o es comuniquin els actes a partir del 18 de març de 2020 (inclòs), el termini s’estendrà fins el 20 de maig de 2020, llevat que el que previst per la norma general sigui més gran,  i en aquest cas aquest serà l’aplicable.

Si l’obligat tributari, tot i la possibilitat d’acollir-se a l'ampliació dels terminis, atengués el requeriment o a la sol·licitud d’informació amb transcendència tributària o presentés les seves al·legacions, es considerarà realitzat el tràmit.

2.- Mesures relatives a procediments vinculats al pagament de tributs.

Pel que fa a el pagament dels tributs cal distingir tres tipus de supòsits:

2.1.- Supòsits de pròrroga o moratòria.
2.2.- Supòsits en que no hi ha pròrroga o moratòria.
2.3.- Ajornament o fraccionament de de pagament de deutes.

2.1.- Supòsits de pròrroga o moratòria.

2.1.1.- S’amplien fins el 30 d’abril els següents terminis quan es tracti de terminis oberts abans del 18 de març de 2020 i no estiguin conclosos en aquesta data:

a) Termini de pagament voluntari de l’article 62.2 de la LGT. És a dir les liquidacions realitzades per l’Administració, que no hagin estat objecte de notificació col·lectiva, el termini de pagament finalitzi el 20 de març, el 6 d’abril o el 20 d’abril de 2020. Aquí s’inclouen, les actes d’inspecció, les liquidacions provisionals, les liquidacions que deriven d’actes de regularització tributària, les sancions liquidades i resta d’actes que comportin pagament s’hagin notificat individualment.

b) Termini de pagament en executiva de l’article 62.5 de la LGT. És a dir els deutes en què s’hagi notificat la provisió de constrenyiment i el termini de pagament finalitzi el 20 de març o el 6 d’abril de 2020.

c)  Els pagaments a realitzar que derivin d’un ajornament o fraccionament ja concedit i notificat que ha d’ingressar a partir del 18 de març (en general, el 20 de març, 6 d’abril o 20 d’abril de 2020).

d) L’execució de garanties sobre béns immobles en el procediment de constrenyiment.

2.1.2.- En el cas que el corresponent termini indicat en l’apartat anterior s’iniciï a partir del 18 de març de 2020 (inclòs), el termini s’estendrà fins el 20 de maig de 2020, llevat que el previst per la norma general sigui més gran, i en aquest cas aquest serà l’aplicable. Per exemple, en el cas de liquidacions notificades a partir de 18 de març de 2020 i el termini de pagament de les quals finalitzaria el 5 de maig de 2020, s’amplia aquest termini al 20 de maig de 2020. En el cas de provisions de constrenyiment notificades a partir del 18 de març de 2020, el termini de pagament de les quals finalitzi, segons la data de notificació, el 6 d'abril, el 20 d'abril o el 5 de maig de 2020, el termini s’amplia el 20 de maig de 2020.

2.1.3.- En l’àmbit de les Illes Balears, en el cas de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i en l’impost sobre successions i donacions, l’article 1 Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèries tributària i administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, ha previst que el termini per presentar les declaracions liquidacions corresponents, juntament amb la resta de la documentació exigible en cada cas (i que per a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats en circumstàncies normals és d’1 mes a comptar des de la meritació de l'impost en cada cas, i per a l’impost sobre successions i donacions de 6 mesos des de la data de la mort del causant, atesos els articles 82 i 90 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel  Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny) queda ampliat en 1 mes addicional en els casos en què el termini esmentat finalitzi entre el 28 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

En el cas de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats únicament es poden beneficiar de l’ampliació del termini els subjectes passius de qualsevol modalitat d’aquest impost que siguin persones físiques no empresaris, o que tenguin la condició de petita o mitjana empresa en els termes que preveu l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d’ajut compatible amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, sobre efectius i límits financers que defineixen les categories de les empreses i tipus d’empreses considerats per al seu càlcul.

2.2.- Supòsits en que no hi ha pròrroga o moratòria.

a) Els deutes tributaris resultants d’una autoliquidació o declaració liquidació s’han de pagar en els terminis que estableixi la normativa de cada tribut. És el cas dels tributs següents: impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i impost sobre successions i donacions (sense perjudici de l’ampliació del termini corresponent a la qual s’ha fet referència en l’apartat 2.1.3); impost sobre el patrimoni (declaracions extemporànies sense requeriments previ); impost sobre estades turístiques; cànon de sanejament d’aigües; taxa fiscal sobre el sector de joc de casinos, bingos i rifes, tómboles i apostes; taxes autonòmiques; i imposts locals la gestió recaptadora dels quals correspongui a l’ATIB i s’hagi establert en l’ordenança fiscal corresponent el règim de gestió mitjançant autoliquidació (per exemple, la plusvàlua municipal).

b) El pagament en període voluntari dels deutes de notificació col·lectiva i periòdica s’ha de fer d’acord amb el que estableix la seva normativa reguladora. És el cas de la taxa fiscal de el joc de màquines tipus B i C, de l’impost sobre estades turístiques en establiments inclosos en el grup vuitè de el punt 2 de l’annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible (habitatges i càmpings turístics), així com dels tributs locals de cobrament periòdic per rebut la recaptació correspongui a l’ATIB (com, per exemple, el impost sobre béns immobles, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost sobre activitats econòmiques i les taxa municipals de cobrament periòdic com la taxa de fems).

2.3.-  Ajornament o fraccionament de de pagament de deutes.

Es manté el règim existent actualment de requisits per a la seva concessió. No obstant, s’ha de tenir en compte el següent:

1. En l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat, l’article 14 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic de l’COVID-19, estableix un règim especial d’ajornament de pagament, sense necessitat d’aportar garanties, amb les condicions i limitacions següents:

- S’aplica en cas de deutes en voluntària que es generin per autoliquidació o declaració liquidació el termini de presentació i ingrés finalitzi des del 13 de març fins al dia 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.
- Només és vàlid per deutes d’import de fins a 30.000 euros.
- Ha de sol·licitar-lo una empresa o professional (no és vàlid per a subjectes que no desenvolupin una activitat econòmica).
- Ha de tractar-se d’una PIME o empresa de reduïda dimensió que no hi hagi facturat més de 6.010.121 euros l’any.
- Es concedeix per un màxim de 6 mesos i no es meriten interessos de demora els 3 primers mesos.

2. En l’àmbit de les Illes Balears, l'article 2 del Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèries tributària i administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, preveu que per als deutes tributaris relatius a l’impost sobre successions i donacions o a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats no seran exigibles els interessos moratoris corresponents, com a màxim, als 3 primers mesos dels ajornaments o els fraccionaments que, d’acord amb les normes generals aplicables, acordin els òrgans competents de l’ATIB, amb ocasió de les sol·licituds que facin les persones o entitats interessades, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei (28 de març de 2020) i fins a l’acabament de l’estat d’alarma (que està previst per a les 00:00 hores del 12 d’abril de 2020, sense perjudici de la seva pròrroga).

3.- Mesures relacionades amb la duració del procediments, prescripció i caducitat.

El període comprès des del 18 de març de 2020 fins al 30 d’abril de 2020 no computarà a efectes de la durada màxima dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors, de revisió ni del termini per a l’execució de les resolucions d’òrgans economicoadministratius, si bé durant el període esmentat l’Administració pot impulsar, ordenar i fer els tràmits imprescindibles.

Així mateix, aquest període no computarà a l'efecte dels terminis que estableix l’article 66 de la LGT ni a l’efecte dels terminis de caducitat.

Només als efectes del còmput dels terminis de prescripció, en el recurs de reposició i en els procediments economicoadministratius, s’entendran notificades les resolucions que els posin fi quan s’acrediti un intent de notificació de la resolució entre el 18 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020.

El termini per interposar recursos de reposició o reclamacions economicoadministratives que es regeixin per la LGT i els seus reglaments de desenvolupament, començarà a comptar-se des del 30 d’abril de 2020 i s’aplicarà tant en els supòsits en que s’hagués iniciat el termini per recórrer d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acte o resolució impugnada i no hagués finalitzat el termini el 13 de març de 2020, com en els supòsits en que no s’ha notificat encara l’acte administratiu o resolució objecte de recurs o reclamació.
NOTA INFORMATIVA

Podeu descarregar la nota informativa sobre els efectes de la declaració de l’estat d’alarma i mesures adoptades que afecten la gestió recaptatòria dels tributs autonòmics i locals gestionats per l’ATIB i, en particular, sobre la suspensió dels procediments tributaris, pitjant AQUÍ.

En cas de dubte o consulta, teniu a la vostra disposició el servei de consultes i suggeriments.