Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Carpeta fiscal


El web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) disposa del servei en línea de la Carpeta fiscal. Aquest servei permet fer, de forma ininterrompuda, consultes de determinades dades relatives als deutes recaptats per l’ATIB, pagament dels deutes pendents i determinades gestions tributàries per via telemàtica.

Per entrar a la Carpeta fiscal és necessari tenir un certificat digital admès per l’ATIB, per identificar-vos de forma segura. Aquests certificats són: el DNI electrònic, el certificat expedit per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (Guia per a l’obtenció i ús del certificat electrònic FNMT), el certificat expedit per la Agencia Notarial de Certificación, el certificat expedit per la Autoridad de Certificación de la Abogacía, el certificat expedit per Camerfirma, així com la resta de certificats reconeguts inclosos en la  Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establerts a Espanya, publicada en la Seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, que podeu consultar si pitjau aquí.

A través de la Carpeta fiscal podeu consultar els deutes pagats i els deutes pendents de pagament, i pagar en qualsevol moment del procediment de recaptació (voluntària i executiva) i obtenir els justificants i certificats de pagament.

Heu de tenir en compte que les dades de la Carpeta fiscal són les actualitzades fins al dia en què s'hi accedeix  i fan referència als tributs i altres recursos d’entitats locals recaptats per l’ATIB i als tributs autonòmics que s’han pagat per via telemàtica.

Per tant, l'estat dels deutes que s'hagin pagat en una entitat bancària de forma presencial no s'actualitzaran en la Carpeta fiscal fins que l'entitat remeti les dades del pagament a l'ATIB. Així mateix, en el cas d'haver-se adherit al sistema especial de pagament fraccionat del tribut ("pagament a la carta"), fins que no es rebi la informació corresponent per part de l'ens gestor (per exemple, Ajuntament de Palma) no s'actualitzaran els dades del pagament.

Pròximament estarà disponible la informació sobre deutes corresponents a tributs autonòmics que es trobin en via executiva i també es podrà efectuar el seu pagament. Així mateix, s’aniran incorporant  consultes i funcionalitats noves per fer més àgil i directa la comunicació i la interacció amb l’ATIB com, per exemple, la possibilitat d'enviar documents amb transcendència tributària.

Representació de tercers.

A través de la Carpeta fiscal també podeu actuar com a representant per fer tràmits i consultes en relació amb la situació tributària de terceres persones. Per fer-ho, heu d’omplir el model de sol·licitud i presentar-lo amb la documentació corresponent a qualsevol oficina de l’ATIB (vegeu oficines).

Una vegada fetes les comprovacions corresponents, habilitarem la representació, de manera que quan accediu a la Carpeta fiscal amb el vostre certificat digital podreu visualitzar també la informació disponible relativa al/s representat/s.

Nota important: En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades personals s’han incorporat al fitxer “Gestió i control de Tributs”, amb la finalitat d’aplicar, gestionar i controlar els tributs el responsable dels quals és l’ATIB. Respecte d’aquestes, el titular podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació mitjançant un escrit dirigit al domicili del responsable, al carrer de Can Troncoso, 1, 07001 Palma. Aquí trobareu a la vostra disposició models impresos per exercir aquests drets.