Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Ordre per la qual es redueixen els signes, els índexs o els mòduls de l’impost sobre estades turístiques per a l’exercici fiscal de 2020

D’acord amb allò que preveu l’article 14.3 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible i l’article 34 de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplific...
Més informació Ordre per la qual es... Més informació Ordre ...

Decret llei 2/2021, de 22 de març: mesures tributàries en relació a l’mpost sobre estades turístiques i a la taxa fiscal de joc

El Decret llei 2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar, ha establert les següents mesures tributàries:1.- IMPOST SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES: a) Procediment extraordinari per a la reducció individuali...
Més informació Decret llei 2/2021, ... Més informació Decret ...

Reial decret llei 5/2021, de 12 de març: exempció actes jurídics documentats

 El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, en la disposició final primera, afegeix nou apartar (apartat 31) a l’article 45.I.B) del Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial D...
Més informació Reial decret llei 5/... Més informació Reial ...

Període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles i de la taxa de tractament de residus de l’Ajuntament de Palma de l’any 2021: de 15 de març a 15 de juny

El dia 15 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici de 2021. El termini de pagament finalitza el 15 de juny de 2021. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciar...
Més informació Període voluntari de... Més informació Període ...

|< <<       >> >|