Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Deduccions autonòmiques a tenir en compte en la declaració de la renda (IRPF)

El Govern de les Illes Balears ha aprovat noves mesures fiscals i ha ampliat les que ja estaven en aplicació per ajudar a afrontar l’actual situació d’inflació i possibilitar un major poder adquisitiu als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. Per a informació detallada de les deduccions de l’IRPF aplicables en les Illes Balears, pitjau AQUÍ. Si ...
Més informació Deduccions autonòmiq... Més informació Deduccions ...

Inici del període voluntari de pagament de l’IVTM i de la taxa de tractament de residus de l’Ajuntament de Palma de l’any 2024 el dia 26 de març

Dia 26 de març s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i de la taxa pels serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans (TRSU) de l’Ajuntament de Palma corresponents a l’exercici de 2024. El termini de pagament finalitza el 31 de maig de 2024. Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà e...
Més informació Inici del període vo... Més informació Inici ...

Anunci de publicació edictal de notificació col·lectiva de les liquidacions de la taxa fiscal sobre el joc de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2024

El 22 de febrer de 2024 s’ha publicat el cens anual regulat als articles 97 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, i 3.2 de l’Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de 28 d'abril de 2004, per la qu...
Més informació Anunci de publicació... Més informació Anunci ...

Actualització de l’import de les taxes autonòmiques per a l’any 2024

D’acord amb l’article 40.1 de la Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024, per a l’any 2024 les quotes fixes de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears establertes per normes de rang legal es mantenen en la mateixa quantia vigent l’any 2023, sense perjudici de la...
Més informació Actualització de l’i... Més informació Actualització ...

|< <<       >> >|