Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Estructura organitzativa y funcional de l'Agència Tributària de les Illes Balears

Sota la dependència del Director o Directora, l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) s’estructura, per raó de la matèria, en departaments i en àrees funcionals i, per raó del territori, en serveis centrals i territorials. Així mateix, s’adscriuen a l’ATIB les recaptacions de zona, que tenen la consideració de serveis territorials.

1. Els serveis centrals s’estructuren en els següents departaments i àrees:

Departament Tributari, en el que s’integren les àrees següents:

 • Àrea de Gestió Tributària
 • Àrea de Recaptació
 • Àrea d’Inspecció
Departament Administratiu i Econòmic, en el que s’integren les àrees següents:

 • Àrea de Serveis Generals
 • Àrea d’Auditoria
 • Àrea de Sistemes i Comunicacions
 • Àrea Jurídica
 • Àrea Economicofinancera
 • Àrea de Recursos Humans
 • Àreas de Control d’Ingressos
2. Els serveis territorials s’estructuren en:
 • Delegacions insulars
 • Delegacions territorials a Mallorca
 • Recaptacions de zona
 • Oficines liquidadores de districte hipotecari, si s'escau.

Les funcions que corresponen a aquests òrgans i unitats administratives es regulen a la Llei 3/2008, de 14 d’abril de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears [modificat l'article 8.3 lletra g) per la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears (disposició final quarta) i els articles 1.3 , 23, apartat 2 i segon paràgraf de l'apartat 4 per la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012 (disposició final vuitena)] i a l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 22 de desembre de 2016 per la qual es regula l’estructura organitzativa i funcional de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

En relació a les recaptacions de zona, a més de la normativa abans esmentada, s'han de tenir en compte les disposicions següents:

Més informació sobre la situació de les oficines i dels serveis de l'ATIB

La representació i defensa en judici de l’ATIB correspon, en general, als advocats de la Comunitat Autònoma i, si escau, a funcionaris llicenciats en dret o advocats col·legiats designats per a casos o àmbits concrets, sota la coordinació de la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.