Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Consell Assessor Fiscal

El Consell Assessor Fiscal és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, de participació i de suport de l’activitat de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), adscrit a la conselleria competent en matèria d’hisenda i que està presidit per la persona titular d’aquesta conselleria.

Aquest òrgan, que es crea i regula a la disposició addicional quarta de la Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024, té la finalitat és donar suport als òrgans de govern i directius de l’ATIB i de la conselleria competent en matèria d’hisenda, facilitar la col·laboració entre l’ATIB i la conselleria esmentada i les institucions, les entitats i les organitzacions representatives dels sectors i els interessos socials, empresarials i professionals, com també potenciar les relacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), amb el Tribunal Economicoadministratiu Regional de les Illes Balears, amb el Tribunal Economicoadministratiu Central i amb el Consell per a la Defensa del Contribuent.

Funcions:

a) Fer l’anàlisi i el disseny de la política global dels ingressos públics, en el marc del sistema tributari autonòmic, i proposar les mesures de política tributària corresponents.
b) Fer un seguiment del programa anual d’actuació de l’ATIB i proposar, si escau, les millores que es considerin adients per als programes subsegüents, sens perjudici de l’informe a càrrec del Consell de Direcció de l’ATIB a què fan referència els articles 8.3.i) i 26 de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’ATIB.
c) Proposar estratègies d’actuació a mitjà i llarg termini a fi de millorar l’eficiència del sistema fiscal de les Illes Balears i promoure la consciència fiscal i el compliment de les obligacions tributàries.
d) Proposar millores en les normes tributàries i promoure les bones pràctiques de les administracions tributàries i la transparència en l’exercici de les seves funcions.
e) Col·laborar, en la mesura que ho prevegin les normes o els instruments jurídics corresponents, amb el Consell per a la Defensa del Contribuent, pel que fa a la tramitació de les propostes de resolució, d’atenció o d’adopció de mesures en relació amb les queixes i els suggeriments presentats pels obligats tributaris en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
f) Proposar els criteris administratius corresponents en l’àmbit de les consultes tributàries escrites i també, en casos d’especial transcendència, de les actuacions d’informació als obligats tributaris a càrrec de l’ATIB a què fan referència els articles 87 i 88 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
g) Proposar i assistir al conseller o la consellera competent en matèria d’hisenda en el dictat de les disposicions interpretatives i aclaridores de les normes tributàries i recaptatòries a què es refereix l’article 8.c) de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
h) Avaluar l’activitat d’aplicació dels tributs de l’ATIB, a fi de detectar aspectes susceptibles de millora, reforçar la seguretat jurídica i identificar
possibles vies per reduir les càrregues administratives dels obligats tributaris, sens perjudici de la superior direcció d’aquesta activitat a càrrec del Consell General de l’Agència Tributària d’acord amb l’article 8.3.a) de la Llei 3/2008 i de les competències de supervisió de l’Administració de l’Estat en l’àmbit dels tributs cedits.
i) Conèixer els projectes normatius i emetre l’informe corresponent en l’àmbit dels procediments tributaris i, en general, de les competències i les funcions de l’ATIB.
j) Emetre informe previ a l’aprovació de la carta de drets dels contribuents a què es refereixen els articles 4.2 i 8.3.l) de la Llei 3/2008, o de les modificacions substancials d’aquesta carta.
k) Elaborar estudis jurídics i econòmics sobre noves figures impositives, com també sobre el sistema de finançament autonòmic i, en particular, sobre els imposts que en formen part.
l) Emetre els informes que, si escau, li sol·licitin el Parlament de les Illes Balears, el Consell de Govern, el Consell General de l’ATIB o el conseller o la consellera competent en matèria d’hisenda.
m) A propòsit de les repercussions dels tributs en les diverses institucions del Dret Civil de les Illes Balears i de llur interpretació i aplicació autèntica com a institucions civils, el Consell Assessor Fiscal queda sotmès al parer del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears i, quan s'escaigui, del Consell Assessor de Dret Civil propi d'Eivissa i Formentera; i ha de considerar el parer del Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears i, quan escaigui, del Consell Assessor de Dret Civil propi d'Eivissa i Formentera en les recomanacions i, en general, en tots els acords que, pel seu objecte, puguin tenir repercussions en les institucions de dret civil de les Illes Balears.

Membres (amb un mandat de 4 anys):

a) Quatre vocals en representació del Govern i l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
b) Dos vocals en representació de l’ATIB.
c) Un vocal en representació de cada consell insular.
d) Dos vocals en representació de les entitats locals.
e) Sis vocals en representació dels col·legis professionals i de les entitats o les associacions de col·lectius representatius dels assessors fiscals que exerceixin les seves funcions a les Illes Balears.
f) Dos vocals nomenats entre catedràtics i professors de l’àmbit acadèmic que desenvolupin la seva activitat docent sobre la fiscalitat, un en el vessant econòmic i un altre en el vessant jurídic, a proposta de la Universitat de les Illes Balears.
g) Dos vocals nomenats lliurement pel conseller o la consellera competent en matèria d’hisenda, designats preferentment pels òrgans competents en l’àmbit de l’AEAT, dels tribunals economicoadministratius de l’Administració de l’Estat o del Consell per a la Defensa del Contribuent.

Comitè Tècnic de Dictàmens i Comitès específics.

El Comitè Tècnic de Dictàmens, que depèn orgànicament del Consell Assessor Fiscal, està format pels membres que fixi, mitjançant una resolució, el conseller o la consellera competent en matèria d’hisenda, oït el Consell.

Aquest Comitè elaborarà els dictàmens tècnics que li sol·liciti el Consell Assessor Fiscal i, en tot cas, els dictàmens previs tant a l’aprovació dels criteris administratius corresponents en l’àmbit de les consultes tributàries escrites i també, en casos d’especial transcendència, de les actuacions d’informació als obligats tributaris a càrrec de l’ATIB a què fan referència els articles 87 i 88 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, com a l’aprovació de les disposicions interpretatives i aclaridores de les normes tributàries i recaptatòries a què es refereix l’article 8.c) de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Així mateix, el conseller o la consellera competent en matèria d’hisenda pot crear, mitjançant una resolució, i oït el Consell Assessor Fiscal, altres comitès específics per preparar els assumptes que s’hagin d’elevar al Consell, i particularment per elaborar les recomanacions corresponents.