Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Actualització de l’import de les taxes autonòmiques per a l’any 2021


D’acord amb l’article 39 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, les quotes fixes de les taxes i de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries s’incrementen l’any 2021 en la quantitat que resulta d’aplicar a  l’import exigit l’any 2020 el coeficient derivat de l’augment de l’índex de preus de consum de l’Estat espanyol corresponent a l’any 2019 (que és el 0,8%), sense perjudici de la modificació de determinats aspectes de les taxes que conté la pròpia Llei a la disposició final primera.

Amb la finalitat d’aconseguir més seguretat jurídica i facilitar el coneixement dels imports corresponents, s’ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 4 de gener de 2021, per la qual s’actualitzen les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021.