Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Anunci de publicació de les dades del cens anual de màquines tipus B o recreatives amb premi i tipus C o d’atzar de l’exercici 2023


El 24 de gener de 2023 s’han publicat les dades del cens anual que comprèn les màquines de tipus B o amb premi i de tipus C o d’atzar que hagin estat autoritzades en anys anteriors, regulat en els articles 97 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de le Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, i 3 de l’Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, de 28 d'abril de 2004, per la qual es regula la gestió censal i el pagament mitjançant rebut de la taxa fiscal sobre el joc en màquines tipus «B» o recreatives amb premi i en màquines tipus «C» o d’atzar.

Les dades del cens anual corresponent a 2023 es poden consultar a les oficines dels Serveis Centrals i de les Delegacions Insulars de l’ATIB (consultar informació oficines), o bé mitjançant la seu electrònica de l’ATIB (apartat Tràmits > Dades cens màquines 2021) amb certificat digital reconegut, DNI electrònic o Cl@ve (per accedir a la seu electrònica pitjau aquí).
   
Les persones interessades disposen d’un termini de 10 dies hàbils, per  examinar el cens anual i fer les al·legacions oportunes a l’efecte de reparar possibles omissions, errors o deficiències.

En cas de personar-se a les oficines dels Serveis Centrals o de les Delegacions Insulars en represenatció d’una altra persona, s’ha de presentar un escrit d’autorització de la persona representada i aportar el document justificatiu acreditatiu de la identitat del representant (DNI/NIE). Si es tracta d’una persona jurídica, en l’escrit d’autorització també ha de figurar el segell de l’entitat.