Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna: mesures tributàries


El Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna, estableix les següents mesures tributàries (disposició final segona):

1.- Impost sobre la renda de les persones físiques.

a) S’estableix una deducció (nou article 5 sexties del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny) del 50 % del valor dels béns o quanties dineràries de les donacions efectuades a les entitats previstes en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, que es destinin a activitats i programes per pal·liar els efectes sobre les persones generats per la invasió d’Ucraïna per part de l'exèrcit rus, amb el límit de 150 euros.

b) S’estableix una deducció (nou article 6 ter del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny) per raó de l'acolliment de persones desplaçades motiu del conflicte a Ucraïna en els termes següents:

- El període mínim d’acolliment per poder aplicar la deducció és de 3 mesos.
- L’import de la deducció per persona acollida és de 150 euros.
- El límit màxim de deducció per contribuent és de 600 euros.
- Quan dos contribuents tenguin dret a l’aplicació d'aquesta deducció i optin per la declaració individual, s'han de prorratejar entre ells, a parts iguals, tant l’import com el límit màxim de la deducció.
- Entre les persones acollides i les persones acollidores no pot haver-hi una relació de parentiu, ni per consanguinitat ni per afinitat, de fins al segon grau.
- L’aplicació d’aquesta deducció requereix l'obtenció d'un certificat de l’òrgan competent en la gestió i el control d'aquests acolliments, en el qual consti el nombre de persones acollides i la durada de l'acolliment, d’acord amb el que disposi el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

c) S’actualitzen els límits de la base imposable per poder aplicar les deduccions autonòmiques previstes en els articles 3.4, 3 bis.2, 4.3, 4 bis.3, 4.3.b) 4.1.c), 5 bis.3, 5 ter.3,  6.3 i 6 bis.b) del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

2.- Impost sobre transmissions patrimonials  i actes jurídics documentats.

S’estableix un tipus de gravamen reduït per a l’adquisició de vehicles elèctrics i híbrids (nous apartats 3 i 4 de l’article 14 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny). Concretament:

- Tipus de gravamen del 0 % a les transmissions oneroses de vehicles classificats amb el distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit de zero emissions.

- Tipus de gravamen del 2 % a les transmissions oneroses de vehicles classificats amb el distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit de vehicles ECO.

INFO: Impost sobre transmssions patrimonials.

3.- Impost sobre successions i donacions (nou article 32 bis del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

S’estableix una reducció en la base imponible de l'impost sobre successions i donacions del valor dels vehicles que s'adquireixein per causa de mort pel cònjuge, ascendents o descendents del causant quan es tracti de vehicles amb la classificació ambiental de la Direcció General de Trànsit de zero emissions (reducció del 50%) i  ECO (reducció del 25%).

INFO: Impost sobre successions i donacions.