Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits


En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 77, de 7 de juny de 2014, s’ha publicat el Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, que entra en vigor el dia 8 de juny.

L’aprovació d’un únic text codificador té com a finalitat principal dotar de més claredat a la normativa autonòmica en matèria de tributs cedits per l’Estat, mitjançant la integració en un únic cos normatiu de les disposicions que afecten aquesta matèria, i contribuir així a augmentar la seguretat jurídica dels contribuents i de la Administració tributària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Ara bé, el Text refós, atesa la seva naturalesa, no incorpora novetat cap normativa i es limita a integrar totes les disposicions legals vigents en aquesta matèria, això sí, amb les corresponents adaptacions derivades de la reordenació sistemàtica dels preceptes.

En concret, el text refós conté -i, consegüentment, deroga- les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma en matèria de tributs cedits per l’Estat que es troben incloses en les següents lleis:

a ) Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives de les Illes Balears.
b ) Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives de les Illes Balears.
c ) Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública de les Illes Balears.
d) Llei 22 /2006, de 19 de desembre, de Reforma de l’impost sobre successions i donacions.
e) Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.
f ) Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives de les Illes Balears.
g ) Llei 1/2009, de 25 de febrer, de mesures tributàries per impulsar l’activitat econòmica a les Illes Balears.
h ) Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s’adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit públic.
i) Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries urgents.
j ) Llei 12/2012, de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
k ) Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013.
l) La Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014.