Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Declaració liquidació trimestral per estimació directa de l’impost sobre estades turístiques (model 700)


D’acord amb la normativa reguladora de l’impost (articles 10 a 14 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible), el règim d’estimació directa s’aplica als substituts del contribuent que hi renunciïn o en siguin exclosos del règim d’estimació objectiva i, en tot cas, a les embarcacions de creuer turístic.

Als efectes de la presentació de la declaració liquidació o autoliquidació trimestral (model 700), els substituts del contribuent als qual en resulti d’aplicació aquest règim han de tenir en compte el següent (article 28 del Decret 35/2016, de 23 de juny):

1.- S’ha de presentar una autoliquidació per cada establiment turístic que s’exploti i, si escau, ingressar la quota resultant.

2.- El període de liquidació coincideix amb el trimestre natural. L’autoliquidació ha de comprendre el total de les quotes meritades en el trimestre corresponent.

3.- Els terminis de presentació de l’autoliquidació són, en general, els següents:

-. Per a les quotes meritades en el primer trimestre, és a dir, entre l’1 de gener i el 31 de març, el termini és des de l’1 d’abril fins al 20 d’abril.
-. Per a les quotes meritades en el segon trimestre, és a dir, entre l’1 d’abril i el 30 de juny, el termini és des de l’1 de juliol fins al 20 de juliol.
-. Per a les quotes meritades en el tercer trimestre, és a dir, entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, el termini és des de l’1 d’octubre fins al 20 d’octubre.
-. Per a les quotes meritades en el quart trimestre, és a dir, entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre, el termini és des de l’1 de gener fins al 20 de gener de l’any següent.

No obstant, en el cas d’embarcacions de creuer turístic, la presentació de l’autoliquidació s’ha de fer entre els dies 1 i 20 del quart mes següent al de finalització de cada trimestre.

4.- L’obligació de presentar l’autoliquidació es mantindrà, encara que no s’hagin meritat quotes en el període de liquidació, mentre el substitut i l’establiment turístic als quals es refereixi la declaració-liquidació estiguin d’alta en el cens de substituts de l’impost.

5.- La presentació del model 700 i, si escau, l’ingrés corresponent s’efectuarà per via telemàtica, ja sigui pel propi declarant o per un tercer que actuï en representació seva. En tot cas, l’usuari ha de disposar d’un certificat digital en vigor que acrediti la seva identitat, i, si escau, estar degudament registrat al Portal de l’ATIB en la modalitat que correspongui.

El pagament telemàtic es pot fer per qualsevol de les formes següents:

-. Per banca electrònica. Per a això, s’ha de ser titular d’un compte a alguna de les entitats bancàries col·laboradores (actualment, són entitats col·laboradores CaixaBank, Banca March, BBVA y Colonya, Caixa Pollença) i disposar de les acreditacions de seguretat necessàries per a operar per via telemàtica.

-. Per targeta bancària de dèbit o de crèdit amb independència de l’entitat emissora de la targeta


Per a més informació de l’impost i accedir al model 700, pitjau aquí.