Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Declaració liquidació anual de l’impost sobre estades turístiques sota el règim d’estimació objectiva (model 710)


Als efectes de la presentació de la declaració liquidació anual de l’impost sobre estades turístiques sota el règim d’estimació objectiva (model 710), els substituts del contribuent han de tenir en compte el següent (article 30 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible):

1.- Aquesta autoliquidació s’ha de presentar i ingressar entre l’1 i el 31 de gener de l’exercici següent al que és objecte de liquidació. Excepcionalment, l’autoliquidació anual corresponent a l’exercici fiscal de 2020, s’ha de presentar i ingressar entre l’1 i el 31 de maig de 2021.

2.- S’ha de determinar la quota que s’ha d’ingressar i d’efectuar l’ingrés corresponent partint dels signes, els índexs i els mòduls de l’annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de juny.

L’annex d’aquest model només l’han de presentar els substituts del contribuent que explotin establiments turístics que durant l’exercici fiscal hagin tingut modificacions que afectin el càlcul de la quota per un canvi de grup o de tarifa aplicable.

3.- S’ha de presentar una declaració liquidació per cada establiment turístic que sigui objecte d’explotació i ha de fer l’ingrés corresponent. En la declaració s’han d’identificar tant el substitut com l’establiment a què es refereix la declaració.

4.- El període de liquidació coincideix amb l’any natural corresponent a l’exercici fiscal comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any de referència. L’autoliquidació ha de comprendre el total de la quota meritada en l’exercici corresponent, del qual s’ha de descomptar l’ingrés a compte que s’hagi fet per calcular l’ingrés que s’ha d’efectuar.

5.- En els casos en els quals no resulti una quota tributària per ingressar o hi hagi dret a devolució per raó d’un ingrés a compte excessiu, la devolució s’ha de fer mitjançant una transferència bancària a favor del compte de titularitat del substitut que es faci constar en la declaració.

6.- Si durant l’exercici es produeix un canvi en la categoria o el tipus de l’establiment que afecta el càlcul de la quota, perquè se’n modifica el grup de pertinença o la tarifa aplicable, la quota anual meritada ha de ser la suma de les quotes anuals proporcionals aplicables a cada un dels períodes en què s’hagi explotat l’establiment amb una determinada categoria o tipologia, aplicant a cada període l’índex de temporada que correspongui al total de dies d’obertura de l’establiment, tant abans de la modificació com després.

7.- La presentació del model 710 i, si escau, l’ingrés corresponent s’efectuarà per via telemàtica, ja sigui pel propi declarant o per un tercer que actuï en representació seva. En tot cas, l’usuari ha de disposar d’un certificat digital en vigor que acrediti la seva identitat, i, si escau, estar degudament registrat al Portal de l’ATIB en la modalitat que correspongui.

El pagament telemàtic es pot fer per qualsevol de les formes següents:

-. Per banca electrònica. Per a això, s’ha de ser titular d’un compte a alguna de les entitats bancàries col·laboradores (actualment, les entitats col·laboradores són CaixaBank, Banca March, BBVA y Colonya, Caixa Pollença) i disposar de les acreditacions de seguretat necessàries per a operar per via telemàtica.

-. Per targeta bancària de dèbit o de crèdit amb independència de l’entitat emissora de la targeta.