Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques d’habitatges i càmpings turístics (exercici 2018)


Us informem que el dia 1 de maig s’inicia el període voluntari de pagament de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics de l’exercici 2018. El termini de pagament finalitza l’1 de juliol de 2019.

Un cop transcorregut aquest termini, s’iniciarà el període executiu, fet que determinarà l’exigència del recàrrec corresponent i, si escau, dels interessos de demora i de les costes que es produeixin.

Es recorda que la gestió recaptatòria de l’impost sobre estades turístiques corresponent a aquests establiments es realitza conforme amb allò que es preveu pels tributs de cobrament periòdic per rebut (per a informació general de l’impost sobre estades turístiques pitjau aquí). Així, un cop sha notificat la liquidació de l’alta en la matrícula o padró de l’impost, les successives liquidacions es notifiquen de forma col·lectiva mitjançant el corresponent anunci publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de manera que no es notifiquen de forma individual ni tampoc es remeten avisos de pagament del rebut.

Per això, s’ha de tenir en compte que es poden accedir als rebuts de 2018 si la data de l’inici dactivitat és anterior a 2018 (consultar anunci de notificació col·lectiva i de cobrament de liquidacions de l'exercici 2018). Si la data de l’inici de l’activitat és durant el 2018, no és podrà accedir al rebut doncs prèviament sha de generar la notificació de la liquidació d’alta en el padró de l’impost.

Podeu
obtenir els avisos i, en el seu cas, fer el pagament de les liquidacions de lany 2018 a partir de l1 de maig de 2019 mitjançant qualsevol de les formes següents:

— Per Internet:

  • Introduint el NIF del subjecte passiu i el codi de l’establiment (que podeu consultar en la declaració censal corresponent al model 017 –veure exemple o en la liquidació d’alta a la matrícula de l’impost –veure exemple–) en el módul habilitat a aquest efecte (pitjau aquí).
  • A través del Carter Virtual d'Avisos.
  • Si teniu un certificat digital reconegut per l’ATIB, a la Carpeta fiscal
  • A través del Servei de Consultes i suggeriments ( + info: Consultes i suggeriments).
— De forma presencial: a les oficines de recaptació de l’ATIB (consultar oficines de recaptació), de dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores, i els divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores. Es recomana que sol·liciteu cita prèvia, que podeu fer per Internet (pitjau aquí) o telefonant al 971 678 404

Rebuts domiciliats

Els rebuts domiciliats en una entitat bancària seran remesos a les respectives entitats perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents a partir del 17 de juny de 2019.

Es recomana que domicilieu el pagament dels vostres rebuts (+ info: Domiciliació de pagament de tributs de cobrament periòdic per rebut).