Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Decret de notificació i comunicacions electròniques en l’àmbit de l’ATIB


En el BOIB núm. 35, de 16 de març de 2019, s’ha publicat el Decret de notificació i comunicacions electròniques en l’àmbit de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).

Amb aquest Decret es pretén promoure un avanç qualitatiu en les relacions electròniques entre l’ATIB i les persones i entitats interessades respecte a les notificacions i les comunicacions dels actes dictats i de les actuacions duites a terme per l’ATIB en l’exercici de les seves funcions, així com afavorir la simplificació administrativa.

El Decret regula la notificació i la comunicació electròniques a través de la seu electrònica de l’ATIB, delimita els actes i les actuacions que poden ser objecte de notificació i comunicació electròniques i defineix què s’ha d’entendre per notificació, per comunicació i per avís informatiu a aquests efectes. També estableix els supòsits en què resultarà obligatòria la recepció de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics, com les persones jurídiques o les persones físiques que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereix la col•legiació obligatòria, inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils, o les persones que les representin.

Així mateix, s’hi enumeren els supòsits en els quals es permet que les notificacions i les comunicacions es facin per mitjans no electrònics perquè, en termes generals, responen a raons d’eficàcia de l’actuació administrativa i s’eviten demores; i es preveuen supòsits en els quals en cap cas no es poden efectuar notificacions i comunicacions electròniques, com quan raons tècniques impedeixin la conversió en format electrònic, quan s’hagin de practicar mitjançant personació o una altra forma no electrònica per imposició de la normativa específica, entre d’altres.

La seva entrada en vigor, respecte a la regulació de les notificacions i comunicacions electròniques, és l’1 de juny de 2019.