Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Modificacions en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020


La Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020, que entra en vigor l’1 gener 2020, estableix diverses modificacions en la normativa tributària aplicable en l’àmbit de les Illes Balears.

Entre les mesures tributàries cal destacar les següents:

1.- Impost sobre la renda de les persones físiques: es mantenen les deduccions autonòmiques de l’impost vigents i es millora la deducció per mecenatge, cultural, científic i tecnològic. Concretament, s’incrementa el percentatge de deducció –que passa del 15 % al 25 %–, i també la quantia màxima –que passa de 600 euros a 1.200 euros–, de l’import de les donacions dineràries o el valor de les altres modalitats de mecenatge previstes en la Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries, per als casos de projectes o activitats culturals organitzades per l’Administració de la Comunitat Autònoma o les seves entitats instrumentals, i beneficiàries en tot cas del mecenatge. A més, l’aplicació d’aquesta deducció deixa d’estar condicionada per la base imponible del contribuent, doncs s’elimina el límit de 12.500 euros en el cas de tributació individual i de 25.000 euros en el cas de tributació conjunta.

2.- Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: s’incrementa el tipus de gravamen general de la quota variable de l’impost aplicable als actes jurídics documentats, que passa de l’1,2 % a l’1,5 %, amb excepció de les adquisicions immobiliàries sotmeses a aquest impost en les quals l’immoble adquirit tengui un valor real igual o inferior a 200.000 euros i hagi de constituir el primer habitatge de l’adquirent, amb el caràcter d’habitatge habitual. Així mateix, augmenta del 2% al 2,5% el tipus de gravamen aplicable als documents notarials en què s’hagi renunciat a l’exempció a que es refereix l’article 20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.

3.- Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar en casinos de joc: es fixa la tributació de les màquines de joc de tipus B i C o terminals en proves, de manera que la quota anual reduïda fixa aplicable a les màquines de tipus B o C o terminals en prova, que comptin amb l’autorització temporal prevista en la normativa sectorial en matèria de joc, per un període no superior a tres mesos, és la que resulti d’aplicar a la quota anual corresponent una bonificació del 73%.

4.- Cànon de sanejament d’aigües: es fan determinats ajusts tècnics (disposició final tercera).

5.- Taxes autonòmiques: per a l’any 2020 les quotes fixes de les taxes i de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries s’incrementen en la quantitat que resulta d’aplicar a la quantitat exigida durant l’any 2019 el coeficient derivat de l’augment de l’índex de preus de consum de l’Estat espanyol corresponent a l’any 2018, que és de l’1,2% (article 39). Així mateix, es modifiquen i reordenen algunes taxes, segons els casos, fonamentalment per tal d’adaptar-les a les lleis substantives vigents en els diferents sectors d’activitat administrativa i a l’estructura organitzativa actual de l’Administració autonòmica (disposició final primera).