Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Mesures per la declaració de l’estat d’alarma


D’acord amb les mesures establertes per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel coronavirus COVID-19 aprovat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, així com les recomanacions sanitàries, es comunica el següent:

1.- A partir del 16 de març de 2020 no s’atendrà de forma presencial a les oficines de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), malgrat tingueu cita prèvia concertada. S’intentarà contactar amb les persones que ja tinguin cita prèvia per fixar un altre dia una vegada finalitzi la vigència de l’estat d’alarma.

Heu de fer les gestions o consultes a través d’aquest Portal web de l’ATIB.

La presentació de sol·licituds o escrits la podeu fer a través del Registre electrònic. Heu d’indicar com organisme destinatari Agencia Tributaria Islas Baleares (ATIB).

Aquesta mesura és temporal i pregam disculpau les molèsties.

2.- Durant la declaració de l'estat d'alarma e
s suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats de sector públic (el còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l’estat d’alarma) i també es suspenen els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol acció o dret.

No obstant, pel que fa als procediments tributaris, atès el que estableix l’apartat quart de l’article únic del Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, és aplicable allò que preveu el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, la interrupció i suspensió dels terminis de tramitació dels procediments administratius no és aplicable als terminis tributaris, subjectes a una normativa especial, ni afectarà, en particular, als terminis de presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

3.- Ajornament de pagament de deutes tributaris.

D’acord amb el que preveu l’article 14 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, en pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19, en l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat, s’estableix un règim especial d’ajornament de pagament, sense necessitat d’aportar garantia, amb les condicions i limitacions següents:

Les condicions i limitacions per a la seva aplicació són les següents:

- S’aplica en cas de deutes en voluntària que es generin per autoliquidació o declaració liquidació el termini de presentació i ingrés finalitzi des del 13 de març de 2020 fins el dia 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.
- Només és vàlid per deutes amb un import de fins 30.000 euros.
- Es concedeix per a un màxim de 6 mesos i no meritaran interessos de demora els 3 primers mesos.
- Ha de sol·licitar-lo a una empresa o professional (no és vàlid per a subjectes que no desenvolupin una activitat econòmica) sempre que no hi hagi facturat més de 6.010.121 euros en l’any 2019.

Per consultar les mesures actualitzades en l’àmbit de l’ATIB i, en particular, les que puguin afectar a la gestió recaptatòria dels tributs autonòmics i locals que correspon a l’ATIB i la suspensió dels procediments tributaris com a conseqüència de la situació generada pel coronavirus, pitjau AQUÍ