Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Decret llei 5/2020, de 27 de març: mesures tributàries


S’ha aprovat el Decret llei 5/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèries tributària i administrativa per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que ha previst determinades mesures en l’àmbit de les competències tributàries autonòmiques. Aquestes mesures són les següents:

1.- Ampliació del termini de presentació de les declaracions liquidacions de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l’impost sobre successions i donacions respecte de determinats obligats tributaris

En l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i en l’impost sobre successions i donacions el termini per presentar les declaracions liquidacions corresponents, juntament amb la resta de la documentació exigible en cada cas (i que per a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats en circumstàncies normals és d’1 mes a comptar des de la meritació de l'impost en cada cas, i per a l’impost sobre successions i donacions de 6 mesos des de la data de la mort del causant, atesos els articles 82 i 90 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel  Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny) queda ampliat en 1 mes addicional en els casos en què el termini esmentat finalitzi entre el 28 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

En el cas de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, únicament es poden beneficiar d’aquesta ampliació del termini els subjectes passius de qualsevol modalitat de l’impost que siguin persones físiques no empresaris, o que tenguin la condició de petita o mitjana empresa en els termes que preveu l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d’ajut compatible amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, sobre efectius i límits financers que defineixen les categories de les empreses i tipus d’empreses considerats per al seu càlcul.

2.- Inexigibilitat d’interessos moratoris en ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris corresponents a l’impost sobre successions i donacions i a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats 

Per als deutes tributaris relatius a l’impost sobre successions i donacions o a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats no seran exigibles els interessos moratoris corresponents, com a màxim, als 3 primers mesos dels ajornaments o els fraccionaments que, d’acord amb les normes generals aplicables, acordin els òrgans competents de l’ATIB, amb ocasió de les sol·licituds que facin les persones o entitats interessades, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei (28 de març de 2020) i fins a l’acabament de l’estat d’alarma (que està previst per a les 00:00 hores del 12 d’abril de 2020, sense perjudici de la seva pròrroga).

3.- Exempció temporal en el pagament de les taxes portuàries a càrrec de les navilieres dels vaixells de passatgers de transbord rodat i dels vaixells de passatgers que prestin servei de línia regular amb destí a ports de competència autonòmica

Des del 20 de març de 2020 i fins a l’acabament de l’estat d’alarma i, si s’escau, de les pròrrogues d’aquest, declarat inicialment pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s’eximeix el pagament de les taxes portuàries regulades en la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a càrrec de les navilieres dels vaixells de passatgers de transbord rodat i dels vaixells de passatgers que prestin servei de línia regular amb destí a ports de competència autonòmica.

4.- Pel que fa a la gestió telemàtica de l’impost sobre successions i donacions i de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, es modifica l’Ordre del Conseller d’Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2009, per la qual es regula el procediment de pagament i presentació de documentació amb transcendència tributària per via telemàtica i es crea el tauler d’anuncis electrònic de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) en el termes següents:

a) Als efectes del que disposen l’article 54 del Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 28 de setembre, i l’article 33 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre successions i donacions, els usuaris que tenen la condició de registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles poden comprovar el pagament i la presentació de l’impost, dut a terme per via telemàtica, mitjançant l’establiment d’un servei web de consulta, d’una aplicació accessible als registradors en el Portal web de l’ATIB, o de qualsevol altre mitjà que permeti descarregar les diligències de pagament i presentació de l’autoliquidació de l’impost.

b) Es preveu que els usuaris definits en l’article 3 de l’Ordre del conseller d’Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2009 poden presentar per via telemàtica la diligència de pagament i presentació prevista en aquesta Ordre o en la resolució dictada a l’efecte pel director o directora de l’ATIB, davant dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles, sempre que compleixin els requisits que estableixin aquests registres.
 
A aquests efectes, els usuaris, que han de complir els requisits prevists en aquesta Ordre i s’han d’identificar d’acord amb els mitjans establerts en la mateixa, poden sol·licitar a l’ATIB la tramesa telemàtica de la diligència esmentada.

Per a més informació sobre els efectes en la gestió de l’impost sobre successions i donacions i de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats d’acord amb el que estableix el Decret Llei 5/2020, de 27 de març, consultau la següent nota informativa.


Per consultar les mesures actualitzades en l’àmbit de l’ATIB i, en particular, les que puguin afectar a la gestió recaptatòria dels tributs autonòmics i locals que correspon a l’ATIB i la suspensió dels procediments tributaris com a conseqüència de la situació generada pel coronavirus, pitjau AQUÍ.