Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril: mesures que afecten als procediments tributaris


El Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació ha establert, en relació als procediments tributaris que les referències temporals efectuades als dies 30 d’abril i 20 de maig de 2020 a l’article 33 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, i en les disposicions addicionals vuitena i novena de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 s’entenen realitzades al dia 30 de maig de 2020 (disposició addicional primera).

Aquesta mesura, que és d’aplicació a les administracions tributàries de les comunitats autònomes i a les entitats locals, implica el següent:

a) S’amplien fins el 30 de maig de 2020 (llevat que el termini que en resulti de la norma general sigui més gran en que serà d’aplicació aquest), els terminis següents, independentment que es tracti de terminis oberts abans de el 18 de març de 2020 i no hagin conclòs en aquesta data o que s’iniciïn a partir d’aquesta data:

-. El termini de pagament voluntari de l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT).

-. El termini de pagament en executiva de l’article 62.5 de la LGT.

-. Els pagaments a realitzar que derivin d’un ajornament o fraccionament ja concedit i notificat.

-. L’execució de garanties sobre béns immobles en el procediment de constrenyiment.

-. Els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns (articles 104.2 i 104 bis del Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol), i els terminis per atendre els requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació amb transcendència tributària, per formular al·legacions davant actes d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de revocació (sense perjudici que l’obligat tributari pugui atendre el requeriment o la sol·licitud d’informació o presentar al·legacions, en que es considerat complert el tràmit corresponent).

b) Des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma (14 de març de 2020) fins el 30 de maig de 2020, el termini per interposar recursos de reposició o reclamacions econòmic administratives que es regeixin per la LGT, i els seus reglaments de desenvolupament començarà a comptar-se des del 30 de maig de 2020 i s’aplicarà tant en els supòsits on s’hagués iniciat el termini per recórrer d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acte o resolució impugnada i no hagués finalitzat el termini el 13 de març de 2020, com en els supòsits on no s’ha notificat encara l’acte administratiu o resolució objecte de recurs o reclamació.

c) El termini des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins el 30 de maig de 2020 no computarà a efectes de la durada màxima del termini per a l’execució de les resolucions d’òrgans economicoadministratius.

d) Des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma (14 de març de 2020) fins el 30 de maig de 2020 queden suspesos els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets prevists en la normativa tributària.

Nota important: s’ha de tenir en compte que, atès que el 30 de maig de 2020 és dissabte, per aplicació de l’article 11.2 del Reglament general de recaptació, el venciment del termini de pagament corresponent s’ha d’entendre traslladat a l’1 de juny de 2020 (primer dia hàbil següent).


Per consultar les mesures actualitzades en l’àmbit de l’ATIB i, en particular, les que puguin afectar a la gestió recaptatòria dels tributs autonòmics i locals que correspon a l’ATIB i la suspensió dels procediments tributaris com a conseqüència de la situació generada pel coronavirus, pitjau AQUÍ.