Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost: exempció actes jurídics documentats


El Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent aplicables a les entitats locals preveu, en la disposició final segona, la modificació de l’apartat 30 de l’article 45.I.B) del Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.

D'acord amb aquesta modificació, estan exemptes de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en la seva modalitat d’actes jurídics documentats, les escriptures de formalització de les moratòries de préstecs i crèdits hipotecaris i d’arrendaments, préstecs, lísing i rènting sense garantia hipotecària que es produeixin en aplicació de la moratòria hipotecària per al sector turístic, regulada en els articles 3 a 9 de Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, i de la moratòria per al sector del transport públic de mercaderies i discrecional de viatgers en autobús, regulada en els articles 18 al 23 de Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge.

Per consultar el resum de mesures en l’àmbit de l’ATIB i, en particular, les afecten a la gestió recaptatòria dels tributs autonòmics i locals que correspon a l’ATIB i la suspensió dels procediments tributaris com a conseqüència de la situació generada pel coronavirus, pitjau AQUÍ.