Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Decret llei 1/2021, de 25 de gener: mesures tributàries en relació a l’mpost sobre estades turístiques i a actes jurídics documentats


El Decret llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal de 2021, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantitzada i en altres sectors d’activitat administrativa, estableix les següents mesures tributàries:

1.- IMPOST SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES (articles 1 a 3):

a) Supressió de l’ingrés a compte en el règim d’estimació objectiva de l’impost sobre estades turístiques per a l’exercici fiscal de 2021: Per a l’exercici 2021 es suprimeix, pels establiments turístics als que resulta d’aplicació el règim d’estimació objectiva, l’ingrés a compte a fer entre els dies 1 i 20 de setembre de 2021 i la presentació del model corresponent (model 702) que preveu l’article 31 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible. No obstant, es manté l’obligació de la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació (model 710) de la quota que es meriti al llarg de l’exercici de 2021 en els termes que estableix l’article 30.4 del Decret 35/2016, de 23 de juny.

b) Règim excepcional de renúncia al règim d’estimació objectiva en l’impost sobre estades turístiques en les Illes Balears per a l’exercici fiscal de 2021: Per a l’exercici 2021, els substituts del contribuent poden renunciar a l’aplicació del règim d’estimació objectiva en l’impost sobre estades turístiques de les Illes Balears des de l’entrada en vigor del Decret llei (26 de gener de 2021) i fins al 31 de març de 2021, sempre que, en cas d’activitat a partir de l’1 de gener de 2021, el substitut compleixi amb les obligacions documentals i registrals pròpies del règim d’estimació directa que estableixen els articles 16 a 21 i la resta de disposicions concordants del Decret 35/2016, de 23 de juny.

La renúncia al règim d’estimació objectiva determina la inclusió en el règim d’estimació directa únicament durant l’exercici fiscal de 2021, sense necessitat de revocació i sense que s’entengui prorrogada tàcitament per als exercicis fiscals següents.

El mateix règim s’ha d’aplicar als substituts que hagin renunciat al règim d’estimació objectiva al llarg del mes de desembre de 2020, llevat que revoquin la seva renúncia en els termes que es regulen en el següent apartat.

c) Règim excepcional de revocació de la renúncia al règim d’estimació objectiva en l’impost sobre estades turístiques per a l’exercici fiscal de 2021: Per a  l’exercici 2021, els substituts del contribuent que durant l’exercici de 2021 hagin d’aplicar el règim d’estimació directa en l’impost sobre estades turístiques per raó d’haver renunciat abans de l’1 de gener de 2021 a l’aplicació del règim d’estimació objectiva, poden revocar la seva renúncia des de l’entrada en vigor del Decret llei (26 de gener de 2021) i fins al 31 de març de 2021.

La revocació a la renúncia al règim d’estimació objectiva determina la inclusió en el règim d’estimació objectiva durant l’exercici fiscal de 2021 i els següents, sens perjudici que, si s’escau, es torni a renunciar al règim d’estimació objectiva d’acord amb les regles generals que conté l’article 12 del Decret 35/2016, de 23 de juny.

Info: Impost sobre estades turístiques.

2.- IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (article 4).

Es redueixen del 26 de gener al 31 de desembre de 2021 en un 95 % els tipus de gravamen que, d’acord amb el que estableixen els articles 15 i 16 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny (1,5% i 0,1%, respectivament), siguin aplicables a la formalització de documents notarials que contenguin l’ampliació dels terminis de carència o de reintegrament de préstecs o crèdits amb garantia hipotecària, o qualsevol altra modificació avaluable econòmicament de les condicions d’aquests, subscrits per empresaris persones físiques o jurídiques amb entitats financeres en el marc de programes públics de l’Administració de l'Estat o de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de suport al finançament d’empreses amb aval de l’Institut de Crèdit Oficial o de la societat de garantia recíproca ISBA, SGR, llevat que les operacions esmentades s’hagin de considerar exemptes de l'impost d’actes jurídics documentats de conformitat amb la legislació estatal (en particular, d’acord amb els punts 29 i 30 de la lletra B) de l’apartat 1 de l’article 45 del Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, o d’acord amb l’article 9 de la Llei 2/1994, de 30 de març, sobre subrogació i modificació de préstecs hipotecaris).