Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Decret llei 2/2021, de 22 de març: mesures tributàries en relació a l’mpost sobre estades turístiques i a la taxa fiscal de joc


El Decret llei 2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar, ha establert les següents mesures tributàries:

1.- IMPOST SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES:

a) Procediment extraordinari per a la reducció individualitzada dels signes, els índexs o els mòduls en règim d'estimació objectiva dels grups primer a setè i novè de l’impost sobre estades turístiques de les Illes Balears en l'exercici fiscal de 2020 (article 1):

En la liquidació de l’exercici de 2020 dels establiments turístics als que resulta d’aplicació el règim d’estimació objectiva s’aplicarà una revisió dels mòduls, amb la qual es redueixen de manera proporcional a la menor ocupació dels establiments de 2020 respecte de 2019, a cada illa i categoria, ateses les circumstàncies excepcionals que afecten greument l’activitat turística, com preveu l’article 14 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible.

En el cas dels establiments que, per diverses raons, poden haver sofert més desviació en la seva ocupació, el Decret llei habilita un procediment extraordinari per a la reducció individualitzada dels mòduls aplicables en aquest règim als establiments que hagin tingut al llarg de 2020 una ocupació mitjana inferior al 18,5 % de les seves places, sempre que l’ocupació mitjana del conjunt dels establiments explotats pel mateix subjecte passiu sigui inferior també a aquest 18,5 %.

b) Terminis excepcionals de presentació i ingrés d’autoliquidacions i d’ingrés de liquidacions (article 2)

L’autoliquidació anual corresponent a l’exercici fiscal de 2020 dels establiments turístics als que resulta d’aplicació el règim d’estimació objectiva (model 710) s’ha presentar i ingressar entre l’1 i el 31 d’octubre de 2021 (el que suposa modificar allò que es va preveure a la disposició transitòria segona de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, que establia que aquesta autoliquidació s’havia de fer entre l’1 i el 31 de maig de 2021).

En relació amb l'ingrés pels substituts dels contribuents de les liquidacions a què fa referència l’article 32.4 del Decret 35/2016, de 23 de juny (habitatges i càmpings turístics), les quals s’han de dictar i notificar de manera col·lectiva a partir de la reducció dels signes, els índexs o els mòduls que resulti de l’ordre que aquest efecte es dicti per la consellera d’Hisenda i Relacions exteriors, s’estableix el termini excepcional d'ingrés en període voluntari de recaptació entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre de 2021.

Info: Impost sobre estades turístiques.

2.- TAXA FISCAL SOBRE EL SECTOR DEL JOC (article 3): S’estableix una bonificació del 75 % en el pagament de la fracció del segon trimestre de 2021 de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar relativa a màquines de tipus B o recreatives amb premi i de tipus C o d’atzar.