Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Reial decret llei 5/2021, de 12 de març: exempció actes jurídics documentats

 

El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, en la disposició final primera, afegeix nou apartar (apartat 31) a l’article 45.I.B) del Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, segons el qual quan hi hagi garantia real inscriptible, les escriptures de formalització de l’extensió dels terminis de venciment de les operacions de finançament que han rebut aval públic que preveu l’article 7 d’aquest Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, quedaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats d’aquest impost.

Per consultar el resum de mesures en l’àmbit de l’ATIB i, en particular, les afecten a la gestió recaptatòria dels tributs autonòmics i locals que correspon a l’ATIB i la suspensió dels procediments tributaris com a conseqüència de la situació generada pel coronavirus, pitjau AQUÍ.