Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Ordre per la qual es redueixen els signes, els índexs o els mòduls de l’impost sobre estades turístiques per a l’exercici fiscal de 2020


D’acord amb allò que preveu l’article 14.3 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible i l’article 34 de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 s’ha dictat per la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors l’Ordre de 20 d’abril de 2021 per la qual es es modifiquen, per a l’exercici fiscal de 2020, determinats signes, índexs o mòduls de l’annex 1 del Decret 35/2016 esmentat.

En aquesta Ordre, per una banda, pel que fa al nombre previ de dies d’estada anual per unitat, es redueixen aquests dies en funció del descens de l’ocupació (per categoria i illa); d’altra banda, pel que fa a l’índex de desestacionalització, es redueix un 85 % el nombre de dies en què l’establiment ha d’estar obert al públic per poder aplicar els índexs corresponents, amb la finalitat de considerar l’esforç inherent al fet de mantenir oberts els establiments el major nombre de dies possible.

Consultar Ordre de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 20 d’abril de 2021 per la qual es redueixen els signes, els índexs o els mòduls de l’annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible, per a l’exercici fiscal de 2020.

Es recorda que, d’acord amb el Decret llei 2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar, l’autoliquidació anual corresponent a l’exercici fiscal de 2020 dels establiments turístics als que resulta d’aplicació el règim d’estimació objectiva (model 710) s’ha presentar i ingressar entre l’1 i el 31 d’octubre de 2021.

I, en relació amb l'ingrés pels substituts dels contribuents de les liquidacions corresponents a 2020 a què fa referència l’article 32.4 del Decret 35/2016, de 23 de juny (habitatges i càmpings turístics), les quals s’han de dictar i notificar de manera col·lectiva, el termini de pagament en període voluntari és entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre de 2021.

L’ATIB aplicarà de forma automàtica la reducció dels signes, índex o mòduls que, d’acord amb el que preveu l’Ordre, correspongui, quan es generi l’autoliquidació anual (model 710), així com en les liquidacions dels habitatges i càmpings turístics.