Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Mesures tributàries en l’IRPF, en l’impost sobre successions i donacions i en l’impost sobre transmissions patrimonials
1.- IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (articles 1 a 8 que modifiquen els articles 2, 3 bis, 3 quater, 4, 4 ter, 6 bis, 6 ter i 6 quater del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

1.1. Increment en un 10% els imports corresponents als mínims del contribuent, per descendents i per discapacitat, que formen part del mínim personal i familiar, següents:

a) El mínim del contribuent més gran de 65 anys i més gran de 75 anys.
b) El mínim pel segon, el mínim pel tercer descendent i el mínim pel quart i els següents descendents.
c) El mínim per ascendents.
d) El mínim per discapacitat.

1.2. Millora de la deducció autonòmica per l'arrendament de l'habitatge habitual en el territori de les llles Balears pels contribuents menors de 36 anys i majors de 65 anys que no exerceixin cap activitat laboral o professional: s'incrementa l'import màxim de la deducció a 530 euros anuals (fins ara era de 440 euros).

Així mateix, s'estableix com a novetat que, en el cas que el contribuent sigui menor de 30 anys, tengui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, tengui dret al mínim per discapacitat d'ascendents o descendents en l'impost sobre la renda de les persones físiques, o sigui el pare, la mare o els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la patria potestat ique integrin una família nombrosa, en els termes que estableix l'article 6 de la Llei 812018, de 13 de juliol, de suport a les famílies, o una família monoparental de les que preveu l'article 7.7 de la Llei 8/2018 esmentada, poden deduir el 20% dels imports satisfets en el període impositiu, amb un maxim de 650 euros.

També s'ha previst que els límits de renda per a l'aplicació de la deducció (52.800 euros en el cas de tributacio conjunta i 33.000 euros en el de tributacio individual) s'han d'incrementar en un 20% en el suposit de famílies nombroses o monoparentals.

1.3. Millora de la deducció autonòmica per per compensar l'increment del cost dels préstecs o crèdits hipotecaris amb tipus d'interès variablele.

S'amplia l'àmbit temporal d'aplicació a l'exercici 2024 i s'incrementa el límit màxim de l'import deduïble de 250 a 400 euros pel que fa a les liquidacions dels exercicis 2023 i 2024.

1.4. Millora de la deducció autonòmica per les despeses d'adquisció de llibre de text.

S'estableix que quan el contribuent sigui menor de 30 anys, tengui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, tengui dret al mínim per discapacitat d'ascendents o descendents en l'impost sobre la renda de les persones físiques, o sigui el pare, la mare o els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la patria potestat i que integrin una família nombrosa, en els termes que estableix l'article 6 de la Llei 8/2018, de 13 de juliol, de suport a les famílies, o una família rnonoparental de les que preveu l'article 7.7 de la Llei 8/2018 esmentada, s'incrementa el límit màxim de l'import de la deducció a 350 euros per fill (en lloc de 220 euros).

També s'ha previst que els límits de renda per a l'aplicació de la deducció (52.800 euros en el cas de tributacio conjunta i 33.000 euros en el de tributacio individual) s'han d'incrementar en un 20% en el cas de famílies nombroses o monoparentals.

1.5. Millora de la deducció autonòmica per cursar estudis d'educació superior fora de l'illa de residència habitual.

S'incrementa a 1.800 euros l'import de la deducció i s'elimina el requisit per a la seva aplicació que no hi hagi oferta educativa pública, diferent de la virtual o a distància, a l'illa de Mallorca per fer els estudis corresponents, o que, existint aquesta oferta s'hagi sol·licitat l'ingrés i s'hagi inadmès per raó dels criteris d'admissió aplicables.

1.6. Millora de la deducció autonòmica per les despeses relatives als descendents o acollits menors de 6 anys per motius de conciliació.

S'estableix que quan el contribuent sigui menor de 30 anys, tengui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, tengui dret al mínim per discapacitat d'ascendents o descendents en l'impost sobre la renda de les persones físiques, o sigui el pare, la mare o els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la patria potestat i que integrin una família nombrosa, en els termes que estableix l'article 6 de la Llei 8/2018, de 13 de juliol, de suport a les famílies, o una família rnonoparental de les que preveu l'article 7.7 de la Llei 8/2018 esmentada, s'incrementa el límit màxim de l'import de la deducció a 900 euros (en lloc de 660 euros).

També s'ha previst que els límits de renda per a l'aplicació de la deducció (52.800 euros en el cas de tributacio conjunta i 33.000 euros en el de tributacio individual) s'han d'incrementar en un 20% en el suposit de famílies nombroses o monoparentals.

1.7. Nova deducció autonòmica per naixement.

Per cada naixement d'un fill o una filla dins el període impositiu que doni dret a l'aplicació del mínim per descendents previst a la normativa reguladora de l’IRPF,  els contribuents poden deduir de la quota íntegra autonòmica les quantitats següents:

a) Pel primer fill o filla: 800 euros.
b) Pel segon fill o filla: 1.000 euros.
c) Pel tercer fill o filla: 1.200 euros.
d) Pel quart fill o filla i següents: 1.400 euros.

Condicions i requisits per l’aplicació d’aquesta deducció:

- Per determinar el dret a aquesta deducció i el número d'ordre del fill nascut, s'han de tenir en compte els fills que convisquin amb el contribuent i per als quals es pugui aplicar el mínim per descendents en la data de meritació de l'impost, i s'han de computar tant els fills naturals com els adoptius.
- El contribuent ha de ser resident fiscal a les Illes Balears l'exercici anterior al del naixement.
- La base imposable total no ha de superar l'import de 33.000 euros en el cas de tributació individual i de 52.800 euros en el cas de tributació conjunta. En el cas de les famílies nombroses, o de les famílies monoparentals previstes en l'article 7.7 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, els límits de renda a què fa referència la lletra b) anterior s'han d'incrementar un 20%.
-  Quan concorrin dos contribuents amb dret a la deducció i no optin per la tributació conjunta, l'import s'ha de prorratejar entre aquests a parts iguals.
- En el cas que el nombre de fills de cada contribuent doni lloc a l'aplicació d'un import diferent, tots dos s'han d'aplicar la deducció que correspongui en funció del nombre de fills preexistent. Si es dóna aquesta circumstància i la declaració és conjunta, la deducció ha de ser la suma de la que correspondria a cadascun si la declaració fos individual.
- Els contribuents amb dret a l'aplicació d'aquesta deducció poden sol·licitar a la conselleria competent en matèria d'hisenda, en els termes que s'estableixin mitjançant una ordre de la persona titular de la conselleria esmentada, l'abonament anticipat d'aquesta deducció, el qual serà, si s'escau, objecte de regularització en el moment de presentar la declaració de l'impost.
- Si aquesta deducció concorre amb altres deduccions autonòmiques, aquesta s'ha d'aplicar en primer lloc. Si hi ha insuficiència de quota, de manera que no es pugui aplicar aquesta deducció en la quantia total, el contribuent pot sol·licitar a la conselleria competent en matèria d'hisenda l'abonament de la diferència entre la deducció aplicada a la declaració i l'import de la deducció que li correspongui, en els termes que es fixin mitjançant una ordre de la persona titular de la conselleria esmentada.
- Aquesta deducció és incompatible amb la percepció d'ajudes i prestacions públiques concedides o atorgades per la comunitat autònoma de les Illes Balears per causa de naixement.
- La renda imputable al contribuent que resulti de la deducció té la consideració de prestació pública per naixement  als efectes de l'article 7.h) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

1.8. Nova deducció autonòmica per adopció.

Per cada adopció dins el període impositiu que doni dret a l'aplicació del mínim per descendents previst a la normativa reguladora de l’IRPF,  els contribuents poden deduir de la quota íntegra autonòmica les quantitats següents:

a) Pel primer fill o filla: 800 euros.
b) Pel segon fill o filla: 1.000 euros.
c) Pel tercer fill o filla: 1.200 euros.
d) Pel quart fill o filla i següents: 1.400 euros.

Condicions i requisits per l’aplicació d’aquesta deducció:

- Per determinar el dret a aquesta deducció i el número d'ordre del fill adoptat, s'han de tenir en compte els fills que convisquin amb el contribuent i per als quals es pugui aplicar el mínim per descendents en la data de meritació de l'impost, i s'han de computar tant els fills naturals com els adoptius.
- La base imposable total no ha de superar l'import de 33.000 euros en el cas de tributació individual i de 52.800 euros en el cas de tributació conjunta. En el cas de les famílies nombroses, o de les famílies monoparentals previstes en l'article 7.7 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, els límits de renda a què fa referència la lletra b) anterior s'han d'incrementar un 20%.
-  Quan concorrin dos contribuents amb dret a la deducció i no optin per la tributació conjunta, l'import s'ha de prorratejar entre aquests a parts iguals.
- En el cas que el nombre de fills de cada contribuent doni lloc a l'aplicació d'un import diferent, tots dos s'han d'aplicar la deducció que correspongui en funció del nombre de fills preexistent. Si es dóna aquesta circumstància i la declaració és conjunta, la deducció ha de ser la suma de la que correspondria a cadascun si la declaració fos individual.
- Si aquesta deducció concorre amb altres deduccions autonòmiques, aquesta s'ha d'aplicar en primer lloc. Si hi ha insuficiència de quota, de manera que no es pugui aplicar aquesta deducció en la quantia total, el contribuent pot sol·licitar a la conselleria competent en matèria d'hisenda l'abonament de la diferència entre la deducció aplicada a la declaració i l'import de la deducció que li correspongui, en els termes que es fixin mitjançant una ordre de la persona titular de la conselleria esmentada.
- La deducció només es pot aplicar en el període impositiu en què s'hagi inscrit l'adopció al Registre Civil.
- Aquesta deducció no és aplicable en el cas de l'adopció del fill biològic del consort o és incompatible amb la percepció d'ajudes i prestacions públiques concedides o atorgades per la comunitat autònoma de les Illes Balears per causa d'adopció.
- La renda imputable al contribuent que resulti de la deducció té la consideració de prestació pública per naixement  als efectes de l'article 7.h) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques.


2.- IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (ITPAJD).

2.1. Tipus de gravamen reduït del 2% en l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses d’immobles en cas d’adquisició d’immoble a partir de 18 de juliol de 2023 amb un valor real o declarat –si aquest darrer és superior al real– igual o inferior a 270.151,20 euros que hagi de constituir l’habitatge habitual de contribuent en els termes establerts per la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i l’adquirent no disposi de cap altre dret de propietat o d’ús o gaudi respecte de cap altre habitatge en els següents supòsits (lletra d) de l’article 10 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny):

1r. Quan l’adquirent sigui menor de 36 anys i a més l’habitatge constitueixi el primer habitatge adquirit per aquest.
2n. Quan l’adquirent tingui dret al mínim per discapacitat d’ascendents o de descendents en l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent al darrer període impositiu el termini de declaració del qual hagi finalitzat.
3r. Quan l’immoble adquirit hagi de constituir l’habitatge habitual del pare, la mare o els pares que convisquin amb el fill, la filla o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una família nombrosa o una família monoparental, sempre que el preu d’adquisició de l’habitatge no sigui superior a 350.000 euros. En aquest cas, el tipus de gravamen és del 2% per als primers 270.151,20 euros i del 8% per a l’excés. Això no obstant, en el cas de famílies monoparentals de categoria general, el preu d’adquisició de l’habitatge no pot superar els 270.151,20 euros.

2.2. Bonificació del 100% de la quota tributaria de l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses d’immobles que hagin de constituir el primer habitatge habitual de joves menors de 30 anys o de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que concorrin els requisits següents (article 14 quater del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny):

a) L’adquirent ha de tenir la residència habitual en les Illes Balears durant al menys els tres anys immediatament anteriors a la data de l’adquisició.
b) L’habitatge adquirit ha de ser el primer habitatge en propietat del contribuent en territori espanyol.
c) L'adquirent no pot ser titular o cotitular en un percentatge igual o superior al 50 % de cap altre dret de propietat o d'ús o gaudi respecte de cap altre habitatge.
d) L'habitatge adquirit haura d'assolir el caracter d'habitual d'acord amb la definicio i els requisits establerts en cada moment per la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
e) El valor real o declarat –si aquest és superior– de l'habitatge no pot ser superior a 270.151,20 euros.
f) La base imposable total per l'impost sobre la renda de les persones físiques del contribuent corresponent al darrer període impositiu el termini de declaració del qual hagi finalitzat no pot ser superior a 52.800 euros en el cas de tributacio individual o a 84.480 euros en el cas de tributació conjunta.
g) L'adquirent ha d'haver contractat amb una entitat financera un préstec amb garantia hipotecaria per un import igual o superior al 60% del valor de taxacio de l'habitatge.
 
L’incompliment dels requisits de la lletra d) comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent haurà de presentar una autoliquidació complementaria en el període d’un mes a comptar des de la data en què es produeixi l’incompliment i ingressar, juntament amb la quota, els interessos de demora corresponents.

S’ha de tenir en compte que aquesta bonificació no eximeix de l’obligació de presentar l’autoliquidació de l’impost.

2.3. Nova deduccíó aplicable als excessos d'adjudicació en adquisícions per causa de mort: deduccio del 100% de la quota corresponent als excessos d'adjudicacio que, per raó de la compensació amb altres béns integrants del cabdal hereditari, es produeixin en adquisicions immobiliaries o d'altres béns indivisibles per causa de mort, inclosos els pactes successoris, dels subjectes passius dels grups l, ll i lll, sempre que hi hagi acord dels subjectes passius en la particio dels béns (nou article 14 quinquies del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

Info: Tipus de gravamen ITPAJD (modalitat transmissions oneroses immobles).


3.- IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS.

3.1. Increment de l'import de reducció per adquisició per causa de mort de l'habitatge habitual: passa de 180.000 euros a 270.151,20 euros (article 23 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny) i s'estableix que per aplicar la reducció és necessari que l'adquisició es mantengui durant els cinc anys següents a l'adquisició (no des de la mort del causant) per incloure les adquisicions resultants de pactes successoris.

3.2. Aclariment de l'àmbit d'aplicació de les reduccions per adquisició de béns i drets afectes a activitats econòmiques (article 25 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny), per adquisició de participacions socials en entitats (article 26 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny), per adquisició de béns integrants del patrimoni històric o cultural de les llles Balears (article 29 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny) i per adquisicio de béns integrants del patrimoni històric espanyol o del patrimoni històríc o cultural d'altres comunitats autònomes (article 30 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny): es substitueix la referència a "persona morta" per causant, de manera que quedi clar que totes les mesures fiscals autonòmiques vigents en aquest àmbit inclouen les adquisicions resultants de pactes successoris i, en aqueus mateix sentit, es modifica l'article 27 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny per aclarir el requisit per aplicació de les reduccions dels articles 25 i 26 que les adquisicions es mantenguin durant els cinc anys següents a l'adquisició (no des de la mort del causant).

3.3. En les adquisicions per causa de mort i pactes successoris a què es refereix la Llei 8/2022, d’11 de novembre, de successió voluntària paccionada o contractual de les Illes Balears amb data de meritació de l'impost a partir del 18 de juliol de 2023, als subjectes passius per obligació personal de contribuir que es trobin compresos en els grups I (descendents menors de 21 anys) i II (descendents de 21 anys o més), s’aplicarà una bonificació del 100% sobre la quota íntegra corregida (article 36 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

Per aplicar aquesta bonificació, en cas que s’adquireixin béns immobles, s’ha de consignar en l’escriptura pública corresponent el valor dels béns immobles adquirits, el qual no pot superar en cada cas el valor de referència previst en la normativa reguladora del cadastre immobiliari incrementat en un 20% o, quan no existeixi aquest valor de referència o no es pugui certificar per la Direcció General del Cadastre, el valor de mercat ( Info: Valoració béns immobles).

Aquesta bonificació no eximeix de l’obligació de presentar l’autoliquidació de l’impost, si bé el subjecte passiu només ha de presentar la còpia autoritzada de les disposicions testamentàries si n’hi ha i, si no n’hi ha, testimoni de la declaració d’hereus (en el cas de successió intestada, si no està feta la declaració judicial d’hereus, s'ha de presentar una relació dels presumptes hereus amb expressió del parentiu amb el causant).

3.4. En les adquisicions per causa de mort i pactes successoris amb data de meritació de l'impost a partir del 18 de juliol de 2023, als subjectes passius per obligació personal de contribuir que siguin col·laterals de segon o tercer grau per consanguinitat del causant, inclosos en el grup III, i no concorrin amb descendents o adoptats del causant, o concorrin amb descendents o adoptats del causant desheretats, s’ha d’aplicar una bonificació del 50% sobre la quota íntegra corregida. A la resta de subjectes passius del grup III s’ha d’aplicar una bonificació del 25% sobre la quota íntegra corregida (article 36.bis del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

Per aplicar aquesta bonificació, en cas que s’adquireixin béns immobles, s’ha de consignar en l’escriptura pública corresponent el valor dels béns immobles adquirits, el qual no pot superar en cada cas el valor de referència previst en la normativa reguladora del cadastre immobiliari incrementat en un 20% o, quan no existeixi aquest valor de referència o no es pugui certificar per la Direcció General del Cadastre, el valor de mercat ( Info: Valoració béns immobles).

Aquesta bonificació no eximeix de l’obligació de presentar l’autoliquidació de l’impost.

3.5. Nova reducció per excessos d'adjudicació en adquisicions per causa de mort: S'estableix una reduccio del 100% per la part de la base imposable corresponent als excessos d'adjudicació en adquisicions immobiliàries o d'altres béns indivisibles per causa de mort, inclosos els pactes successoris, dels subjectes passius dels grups l, ll i lll, sempre que hi hagi acord dels subjectes passius en la particio d'aquests béns i no sigui possible que l'excés d'adjudicació imputable al subjecte passiu es compensi amb altres béns del mateix cabdal hereditari (nou article 45 quater del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

3.6. Millora de la reducció de l'impost en cas de donació a fills o altres descendents d'un immoble que hagi de constituir l'habitatge habitual (article 48 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny): s'incrementa la reducció al 100% del valor real de l'immoble que hagi de constituir el primer habitatge habitual del donatari. Requsits:

a) L'adquisicio de I'immoble que faci el donatari ha de ser en ple domini sense que sigui possible en cap cas el seu desmembrament.
b) L'immoble objecte d'adquisicio ha de constituir l'habitatge habitual d'acord amb la definicio i els requisits establerts en cada moment per la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques
c) El valor real o declarat –si aquest darrer és superior– de I'immoble adquirit no pot superar l'import de 270.151,20 euros.

L'incompliment dels requisits a què fa referència la lletra b) comporta la pèrdua sobrevinguda del benefici fiscal i, en aquest cas, el contribuent haura de presentar una autoliquidacio complementaria en el termini d'un mes a comptar des de la data en què es produeixi I'incompliment i ingressar, juntament amb la quota, els interessos de demora corresponents.

Així mateix, es preveu que no és exigible que l'habitatge habitual sigui el primer habitatge habitual del donatari en els casos següents:

a) Quan el donatari sigui una persona amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65% o amb un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33%.
b) Quan el donatari sigui un fill o descendent que, al seu torn, sigui titular d'una família nombrosa, en els termes que estableix l'article 6 de la Llei 8/2018, de 13 de juliol, de suport a les famílies, o d'una família monoparental de les que preveu l'article 7.7 de la Llei 8/2018 esmentada.

L'aplicació de la reducció no eximeix de l'obligacio de presentar l'autoliquídacio de l'impost.

3.7. Millora de la reducció de l'impost en cas de donació dinerària a fills o altres descendents per a l'adquisició d'un immoble que hagi de constituir l'habitatge habitual (article 50 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny): s'incrementa la reducció al 100% de l'import dels diners donats. Requsits:

a) La donacio s'ha de formalitzar en una escriptura pública en la qual s'ha de fer constar la voluntat que els diners donats es destinin a I'adquisicio de l'habitatge del fill o descendent.
b) L'habitatge adquirit ha d'assolir el caracter d'habitual d'acord amb la definicio i els requisits establerts en cada moment per la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
c) L'habitatge s'ha d'adquirir dins el termini maxim de sis mesos des de la formalitzacio de la donació.
d) El valor real o declarat –si aquest darrer és superior– de I'immoble adquirit no pot superar I'import de 270.151,20 euros.

L'incompliment dels requisits a que fan referència les lletres b) i c) comporta la perdua sobrevinguda del benefici fiscal i, en aquests casos, el contribuent haurà de presentar una autoliquidacio complementaria en el termini d'un mes a comptar des de la data en què es produeixi I'incompliment i ingressar, juntament amb la quota, els interessos de demora corresponents.

Es preveu que no és exigible que l'habitatge habitual sigui el primer habítatge habitual del donatari en els casos següents:

a) Quan el donatari sigui una persona amb un grau de discapacitat física o sensorial igual o superíor al 65% o amb un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33%.
b) Quan el donatari sigui un fill o descendent que, al seu torn, sigui titular d'una família nombrosa, en els termes que estableix l'article 6 de la Llei 8/2018, de 13 de juliol, de suport a les famílies, o d'una família monoparental de les que preveu l'article 7.7 de la Llei 8/2018 esmentada.

En tot cas, aquesta reduccio és incompatible amb la reducció de l'impost en cas de donació a fills o altres descendents d'un immoble que hagi de constituir l'habitatge habitual i els seus límits s'han d'aplicar tant en el cas d'una única donació com en el cas de donacions successives, provinguin del mateix ascendent o de diferents ascendents.

L'aplicació de la reducció no eximeix de l'obligacio de presentar l'autoliquídacio de l'impost.


Finalment, s'han d'esmentar altres previsions contingudes en la Llei 11/2023, de 14 de novembre.

En primer lloc, s'ha de tenir en compte que, el fet que la regulació autonòmica de les mesures fiscals corresponents es limiti –com no pot ser d'una altra manera per raó de les competències atribuïdes a la comunitat autònoma de les Illes Balears–, als subjectes passius per obligació personal de contribuir, això no impedeix que se'n beneficiïn també els subjectes passius per l'obligació real de contribuir, els quals tributen davant l'Administració de l'Estat, d'acord amb el que ja preveuen sobre això la disposició addicional quarta de la Llei 19/1991, de l'impost sobre el patrimoni, i la disposició addicional segona de la Llei 29/1987, de l'impost sobre successions i donacions (nova disposicó addicional quarta del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).

I, en segon lloc, es preveu que, mitjançant una ordre del conseller o la consellera competent en matèria d'hisenda, es pot elevar el llindar quantitatiu de 270.151,20 euros del valor de l'habitatge que es pren com a referència en les diverses mesures fiscals de l'impost sobre successions i donacions i de l'impost sobre transmissions patrimonials, fins a un 40% respecte de les operacions immobiliàries que es produeixin en els àmbits territorials específics que a aquest efecte es puguin fixar en l'ordre esmentada, és a dir, en aquells indrets que es desviïn substancialment dels preus mitjans de l'habitatge en el conjunt de les Illes Balears; tot això, evidentment, amb unes limitacions que preveu la Llei i de les garanties inherents al procediment d'elaboració i aprovació de normes reglamentàries (nova disposicó addicional cinquena del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny).