Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Notificació i comunicacions electròniques

El sistema de notificació i comunicacions electròniques en l’àmbit de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) es regeix pel Decret 14/2019, de 15 de març, així com per la resta de normativa que sigui aplicable, en general, en matèria de notificacions electròniques i, en particular, de notificacions en matèria tributària.

Per poder accedir al mòdul de notificació i comunicacions electròniques, és necessari tenir un certificat digital reconegut, DNI electrònic o Cl@ve (per a més informació del sistema Cl@ve, pitjau aquí).

Respecte al funcionament i operativa general de la notificació electrònica, s'ha de tenir en compte el següent:

1. Excepte en els casos en que s’estigui obligat (vegeu l’apartat següent), l’adhesió al sistema de notificació electrònica, que s’ha de sol·licitar a la seu electrònica de l’ATIB, és voluntària. S’han de distinguir dos casos:

1.1 Adhesió en nom propi (persones físiques): Es realitza utilitzant un certificat personal que pot obtenir qualsevol ciutadà espanyol o estranger, major d’ edat o menor emancipat que estigui en possessió de DNI o NIE. El sistema utilitzarà el nom i NIF del certificat digital i heu d’introduir les dades sol·licitades (en tot cas, una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil) i acceptar les condicions. A continuació, s’enviarà un missatge sms al telèfon mòbil amb un codi de verificació que heu d’introduir a la direcció web de validació que se li indicarà al correu electrònic enviat a l’efecte.

1.2 Adhesió amb certificat de representació (persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica): Es realitza utilitzant un certificat de representació de la persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica a que es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària. El sistema utilitzarà les dades de la persona jurídica o entitat representada per tramitar l’adhesió al sistema de notificacions electròniques. Heu d’introduir les dades sol·licitades (en tot cas, una adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil) i acceptar les condicions. A continuació, s’enviarà un missatge SMS al telèfon mòbil amb un codi de verificació que heu d’introduir en la direcció web de validació que se li indicarà al correu electrònic enviat a l’efecte.

L’adhesió amb certificat de representació suposa l’alta al sistema de notificacions electròniques al subjecte representat, no al representant.

En ambdós casos quan s’hagi realitzat el tràmit es rebrà un correu electrònic de confirmació i un document justificatiu de l’alta en el sistema. Fins que no hagi obtingut el document justificatiu de l’alta en el sistema no es considerarà adherit al sistema de notificació electrònica.

L’adhesió té una vigència indefinida, excepte que es sol·liciti la revocació o modificació del sistema de notificació.

2. Estan obligades a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i les notificacions administratives que generi l’ATIB les persones jurídiques, les entitats sense personalitat i les persones físiques que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, inclosos en tot cas els notaris i els registradors de la propietat i mercantils, i també les persones que, si s’escau, les representin.

Aquestes persones o entitats han d’accedir a la seu electrònica de l’ATIB per comprovar si tenen notificacions o comunicacions pendents i, si escau, poder consultar-les.

No obstant, la primera vegada que accedeixin a la seu electrònica de l’ATIB es sol·licitarà una adreça de correu electrònic a l’efecte que, quan es faci una comunicació o notificació, es pugui trametre l’avís a què es refereix l’apartat següent.

3.- A les persones adherides (amb caràcter voluntari o obligatori) se’ls remetrà a l’adreça de correu electrònic facilitada un avís de caràcter informatiu relatiu a l’existència de la  notificació i també l’enllaç per accedir (amb el certificat digital) al seu contingut a través de la seu electrònica de l’ATIB. En el cas que així s’hagi sol·licitat en el moment de l’adhesió al sistema, també s’enviarà un sms al telèfon mòbil facilitat.

La manca de pràctica d’aquest avís no impedeix que la notificació sigui considerada plenament vàlida.

4.- L’accés al contingut de l’acte objecte de la notificació implica el moment a partir del qual la notificació s’entén efectuada a tots els efectes legals.

El transcurs de 10 dies naturals a partir de la data de posada a disposició de la notificació sense accedir al seu contingut determina que la notificació ha estat rebutjada.

Les notificacions fetes en dies inhàbils s’entendran efectuades a primera hora del següent dia hàbil.

5.-
Les persones que s’hagin adherit al servei de notificacions electròniques poden consultar en qualsevol moment les notificacions electròniques generades accedint, mitjançant el corresponent certificat digital, a la Carpeta fiscal o al mòdul de notificació electrònica.

6.- Tot i l’adhesió al sistema de notificació electrònica, l’ATIB podrà practicar les notificacions per mitjans no electrònics, en els següents supòsits:

a) Quan la comunicació o notificació es realitzi amb ocasió de la compareixença espontània de l’obligat o el seu representant a les oficines de l’ATIB i sol·liciti la comunicació o notificació personal en aquell moment.
b) Quan la comunicació o notificació electrònica resulti incompatible amb la immediatesa o celeritat que requereixi l’actuació administrativa per assegurar la seva eficàcia.
c) Quan les comunicacions i notificacions haguessin estat posades a disposició d’un operador postal per al seu lliurament als obligats tributaris amb antelació a la data en què l’ATIB tingui constància de la sol•licitud per la persona interessada de la seva inclusió en el sistema de remissió de notificacions i comunicacions per via electrònica.

7.- En el cas que es faci una notificació per mitjans electrònics i no electrònics, s’entendran produïts tots els efectes a partir de la primera de les comunicacions o notificacions correctament efectuada.

8.- No s’efectuaran per mitjà electrònic les següents notificacions:

a) Quan l’acte a notificar vagi acompanyat d’elements que no siguin susceptibles de conversió en format electrònic.
b) Les que, d’acord amb la seva normativa específica, s’hagin de practicar mitjançant personació en el domicili fiscal de la persona o entitat obligada o en un altre lloc assenyalat a l’efecte per la normativa o en qualsevol altra forma no electrònica.
c) Les que pugui efectuar l’ATIB en la tramitació de les reclamacions economicoadministratives.
d) Les que puguin contenir mitjans de pagament a favor de les persones o entitats obligades.
e) Les dirigides a les entitats de crèdit per a l’embargament de diners o valors dipositats en comptes de l’entitat de crèdit.
f) Les notificacions de resolucions i actuacions en els procediments d’alienació de béns.

9.- Els adherits al sistema de notificació electrònica poden assenyalar, en determinades condicions, un màxim de 30 dies naturals per cada any natural durant els quals no es trametran notificacions electròniques.

No obstant, quan això sigui incompatible amb la immediatesa o celeritat que pugui requerir l’actuació, es podrà fer la notificació per mitjà no electrònic.