Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Liquidació de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics

La gestió recaptatòria de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics es realitza conforme amb allò que es preveu pels tributs de cobrament periòdic per rebut.

Per això, un cop notificada la liquidació de l’alta en la matrícula de l’impost, les successives liquidacions es notificaran de forma col·lectiva mitjançant edictes que així ho adverteixin que es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de manera que no es notificaran de forma individual ni tampoc es remetran avisos de pagament del rebut.

Per fer el pagament de les liquidacions corresponents als successius exercicis (el termini general de pagament és de l’1 de maig a 30 de juny de cada any,  si bé aquest termini es pot modificar en el corresponent edicte de notificació col·lectiva que sha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears) podeu obtenir l’avís de pagament i, en el seu cas, fer el pagament per via telemàtica, introduint el NIF del subjecte passiu i el codi de l’establiment (que podeu consultar en la declaració censal corresponent al model 017 –veure exemple o en la liquidació d’alta a la matrícula de l’impost –veure exemple–).

Per a més informació podeu consultar el Manual informatiu habitatges turístics.

ACCÉS A REBUTS (avisos de pagament) I LIQUIDACIONS CORRESPONENTS A LANY 2022

a) En el cas destabliments amb data d’inici dactivitat anterior a 2022 i respecte als quals ja consta la liquidació d'alta en el padró de limpost, el període voluntari de pagament dels rebuts és de l1 de setembre al 31 doctubre de 2023 (veure anunci de notificació col·lectiva i de cobrament de liquidacions de l'exercici 2022).

Una vegada iniciat el període voluntari de pagament podreu accedir als avisos de pagament (rebuts)
, pitjant aquí.

Rebuts domiciliats: Els rebuts el pagament dels quals estigui domiciliat en una entitat bancària, seran remesos a les respectives entitats perquè es carreguin en compte dels contribuents el dia que aquests triïn dins període voluntari de pagament (per seleccionar el dia de càrrec s’ha d’accedir al CARTER VIRTUAL). En cas que no se seleccioni cap dia, els rebuts domiciliats es remetran a les entitats pel seu càrrec en compte a partir del dia 19 d’octubre de 2023

b) Si són establiments amb data d’inici d’activitat durant el 2022 podeu descarregar, quan estigui disponible, la corresponent liquidació dalta en el padró de limpost i fer el seu pagament pitjant aquí.

Nota: Si teniu l’avís de pagament o la liquidació i voleu fer el pagament telemàtic, pitjau aquí.


RECOMANACIÓ

Es recomana que domicilieu el pagament dels rebuts de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics (+ info: Domiciliació de pagament de tributs de cobrament periòdic per rebut).

Pel que fa als rebuts de 2022 dels habitatges i càmpings turístics amb data d’inici dactivitat anterior a 2022 i que ja consta la liquidació dalta en el padró de limpost (període de pagament: de l1 de setembre al 31 doctubre de 2023), podeu sol·licitar la domiciliació fins el dia 16 doctubre de 2023.

Així mateix, per tenir informació de determinats aspectes de la recaptació de l’impost d’aquests estabilments, us podeu adherir al servei de missatges i avisos de l’ATIB (més informació: Servei de missatges i avisos per sms i/o mail).

Per a qualsevol dubte o consulta, teniu a la vostra disposició el servei de CONSULTES I SUGGERIMENTS.