Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Liquidació de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics

La gestió recaptatòria de l’impost sobre estades turístiques corresponent a habitatges i càmpings turístics es realitza conforme amb allò que es preveu pels tributs de cobrament periòdic per rebut.

Per això, un cop notificada la liquidació de l’alta en la matrícula de l’impost, les successives liquidacions es notificaran de forma col·lectiva mitjançant edictes que així ho adverteixin que es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de manera que no es notificaran de forma individual ni tampoc es remetran avisos de pagament del rebut.

Per fer el pagament de les liquidacions corresponents als successius exercicis (el termini general de pagament és de l’1 de maig a 30 de juny de cada any) podeu obtenir l’avís de pagament i, en el seu cas, fer el pagament per via telemàtica, introduint el NIF del subjecte passiu i el codi de l’establiment (que podeu consultar en la declaració censal corresponent al model 017 –veure exemple o en la liquidació d’alta a la matrícula de l’impost –veure exemple–).


Liquidacions corresponents a l
any 2017:
s’ha de tenir en compte que es poden accedir als rebuts de 2017 (el període voluntari de pagament és de l’1 de maig al 2 de juliol de 2018) si la data de l’inici dactivitat és anterior a 2017 (consultar anunci de notificació col·lectiva i de cobrament de liquidacions de l'exercici 2017). Si la data de l’inici de l’activitat és durant el 2017, no és podrà accedir al rebut doncs prèviament sha de generar la notificació de la liquidació d’alta en el padró de l’impost.

Per accedir als avisos de pagament dels rebuts de 2017, pitjau aquí
.

Si ja teniu l’avís de pagament i voleu fer el pagament telemàtic, pitjau aquí.


Es recomana que domicilieu el pagament dels vostres rebuts (+ info: Domiciliació de pagament de tributs de cobrament periòdic per rebut).

Així mateix, per tenir informació de determinats aspectes de la recaptació de l’impost, us podeu adherir al servei de missatges i avisos de l’ATIB (més informació: Servei de missatges i avisos per sms i/o mail).

Per a qualsevol dubte o consulta, teniu a la vostra disposició el servei de Consultes i suggeriments.