Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Decret llei 8/2020, de 13 de maig: mesures tributàries


S’ha aprovat el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, que estableix les següents mesures tributàries:

1.- Impost sobre estades turístiques (article 34): Per a l’exercici 2020 es suprimeix, pels establiments turístics als que resulta d’aplicació el règim d’estimació objectiva, l’ingrés a compte a fer entre els dies 1 i 20 de setembre de 2020 i la presentació del model corresponent (model 702) que preveu l’article 31 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme.

No obstant, es manté l’obligació de la presentació i l’ingrés de l’autoliquidació (model 710) el mes de gener de 2021 de la quota que es meriti al llarg de l’exercici de 2020 en els termes que estableix l’article 30 del Decret 35/2016, de 23 de juny.

2.- Bonificació de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar relativa a màquines de tipus B o recreatives amb premi i de tipus C o d’atzar (article 35): Per a l’exercici fiscal de 2020, s’estableix una bonificació del 75 % en el pagament dels rebuts de la fracció corresponent al segon trimestre de l’any de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar relativa a màquines de tipus B o recreatives amb premi i de tipus C o d’atzar a què es refereix la lletra b) de l’article 96.1 del Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny.

3.- Bonificacions de les taxes portuàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (article 33): L’any 2020 s’estableixen les següents bonificacions sobre la quota tributària de les taxes portuàries regulades en la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (podeu consultar els imports de les taxes aplicables l’any 2020 a la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de gener de 2020):

a) El 50 % de la quota de les taxes portuàries de les quals les navilieres dels vaixells de passatge de transbord rodat i dels vaixells de passatgers que prestin servei de línia regular amb destinació a ports de competència autonòmica siguin el subjecte passiu, des de l’acabament de l’estat d'alarma fins al 31 de desembre de 2020.

b) El 50 % de la quota de les taxes portuàries que s’indiquen a continuació, a partir del 15 de maig i fins al 31 de desembre de 2020, que graven les autoritzacions temporals de les activitats següents:

1a. La taxa per ocupació i aprofitament especial de domini públic portuari pel que fa a la realització d’activitats comercials, industrials i de serveis, sempre que l'autorització no sigui complementària d’un títol concessional.
2a. La taxa per amarratge d’embarcacions de transport marítim no regular de persones (taxa G-1).
3a. La taxa per amarratge d’embarcacions destinades al lloguer a terceres persones i les matriculades amb llista 6a destinades a activitats subaquàtiques (busseig) i activitats de temporada a platges i costa —com ara el vol nàutic, l’esquí-bob, el lloguer de motos aquàtiques, l’esquí aquàtic, etc.— (taxa G-5).
4a. La taxa per emmagatzematge (taxa E-2) per a la pesca professional.
5a. La taxa per subministrament d’aigua i d’energia elèctrica (taxa E-3) per a les embarcacions de pesca professional, les embarcacions destinades al lloguer a terceres persones i les embarcacions matriculades en la llista 6a destinades a activitats subaquàtiques (busseig) i activitats de temporada a platges i costa (com ara el vol nàutic, l’esquí-bob, el lloguer de motos aquàtiques, l’esquí aquàtic, etc.).

c) El 100 % de la quota de la taxa per la inscripció a les convocatòries per a la selecció de personal de Ports de les Illes Balears, a partir del 15 de maig i fins al 31 de desembre de 2020.


Per consultar les mesures actualitzades en l’àmbit de l’ATIB i, en particular, les que puguin afectar a la gestió recaptatòria dels tributs autonòmics i locals que correspon a l’ATIB i la suspensió dels procediments tributaris com a conseqüència de la situació generada pel coronavirus, pitjau AQUÍ.