Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Registre d’usuaris en el Portal de l’Agència Tributària de les Illes Balears

El Portal de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) permet als usuaris registrats realitzar determinades gestions tributàries a través d'Internet. Per a tenir accés a aquestes gestions, l’usuari ha de disposar d'un certificat digital vàlid admès per l'ATIB. Aquests certificats són: el DNI electrònic, el certificat expedit per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (Guia per a l’obtenció i ús del certificat electrònic FNMT), el certificat expedit per la Agencia Notarial de Certificación, el certificat expedit per la Autoridad de Certificación de la Abogacía, el certificat expedit per Camerfirma, així com la resta de certificats reconeguts inclosos en la  Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establerts a Espanya, publicada en la Seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, que podeu consultar si pitjau aquí.

En el cas d’usuaris que efectuen gestions en el seu propi nom, una vegada obtingut el certificat digital, s’ha de registrar en aquest pàgina.

En el cas d’usuaris que actuen en nom de terceres persones, el procés és diferent:

  • Si l’usuari desitja actuar en nom d'una empresa, haurà de tenir un certificat digital en que figuri el seu nom, cognoms i NIF, i el nom i NIF de l’entitat. Un cop registrat, l’usuari podrà efectuar gestions en nom de l’entitat que consta el el certificat.
  • En el cas d’actuar en nom daltres persones físiques com en el cas de gestories per exemple, l’usuari haurà de complir el registre individual però haurà d'indicar que actuarà en nom de tercer persones. Una vegada efectuat el registre, l’usuari s’ha de posar en contacte amb l’ATIB per tal d'obtenir l'autorització oportuna.

Així mateix, també poden pagar i presentar declaracions per via telemàtica en representació de terceres persones:

a) Les entitats que hagin subscrit amb l’Agència Tributària de les Illes Balears un conveni de col·laboració amb aquesta finalitat. Poden subscriure un conveni de col·laboració amb l'ATIB que els autoritzi a presentar declaracions en representació de terceres persones per via telemàtica:

  • Les administracions públiques.
  • Les entitats, els organismes i les institucions representatives de sectors o interessos socials, laborals, professionals o empresarials.

Les entitats interessades en subscriure un conveni de col·laboració han de sol·licitar-lo per escrit a l’ATIB i fer constar les dades identificatives completes de l’entitat,de la persona que la representarà en la signatura del conveni i una descripció de les activitats que desenvolupa.

Una vegada rebuda la sol·licitud, l’ATIB iniciarà els tràmits necessaris per subscriure el conveni.

En el cas d’entitats integrades per professionals dedicats habitualment a prestar serveis de caràcter tributari, el conveni de col·laboració també els autoritza a presentar declaracions en representació de terceres persones. Per això es necessari que els professionals col·legiats o associats subscriguin un document individualtzat d’adhesió. En aquest sentit, una vegada subscrit el conveni de col·laboració, l’entitat ha de comunicar a l’ATIB la relació dels professionals col·legiats o associats, que han de subscriure l'esmentat document individualtzat d’adhesió al conveni.

Si l'entitat signant del conveni de col·laboració vol fer ús de les possibilitats que preveu el conveni, ha de disposar d'un certificat d’usuari i actuar com un associat per estar registrat a les bases de dades de l’ATIB.

b)
Els professionals associats o col·legiats a entitats amb conveni, sempre que subscriguin un  document individualitzat d’adhesió al seu contigut.


Nota important:
 
En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades personals s’han incorporat al fitxer “Usuaris registrats en el portal de l’ATIB”, amb la finalitat de tenir recollits els usuaris per fer gestions per via telemàtica al web de l’Agència Tributària de les Illes Balears, el responsable del qual és l’ATIB. Respecte d’aquestes, el titular podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació mitjançant un escrit dirigit al domicili del responsable, al carrer de Can Troncoso, 1 07001 Palma. Aquí trobareu a la vostra disposició models impresos per exercir aquests drets.