Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Mesures en matèria tributària introduïdes per la Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021


La Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021 estableix les mesures de caràcter tributari següents:

1.- Creació del cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears (articles 40 a 54, disposició addicional segona, disposició transitòria primera i apartats 2 i 3 de la disposició final vintena), que se configura com un impost propi de les Illes Balears amb una finalitat essencialment extrafiscal (els seus ingressos resten afectats al Fons de Prevenció i Gestió de Residus creat per l’article 33 de la Llei 8/2019, de 21 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears), que grava la deposició en abocador i el tractament mitjançant incineració, amb recuperació energètica o sense, del rebuig dels residus domèstics o municipals de qualsevol procedència tractats a les instal·lacions autoritzades en l’àmbit territorial de les Illes Balears.

La primera meritació d’aquest impost es produirà el dia que comenci a vigir la norma que aprovi els models d’autoliquidació corresponents que, en cap cas, s’ha de produir abans de dia 1 de juliol de 2021.

INFO: Cànon sobre l’abocament i la incineració de residus.

2.- Impost sobre estades turístiques:

- Excepcionalment, l’autoliquidació anual corresponent a l’exercici fiscal de 2020 dels establiments turístics als que resulta d’aplicació el règim d’estimació objectiva (model 710), s’ha de presentar i ingressar entre l’1 i el 31 de maig de 2021 (disposició transitòria segona).

- Es modifica l’article 31.4 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible (disposició final desena) pel que fa a l’ingrés a compte dels  establiments turístics als que resulta d’aplicació el règim d’estimació objectiva (model 702).

D’acord amb aquesta modificació, la quantia que el substitut ha d’ingressar en concepte d’ingrés a compte, per cada establiment, passa del 60% al 50% de la quota que resulti d’aplicar el mòdul corresponent al total de places autoritzades a 1 de gener o en la data d’inici de l’activitat. En el cas que l’inici de l’exercici efectiu de l’activitat es produeixi entre l’1 de maig i el 31 d’agost, ambdós inclosos, el pagament a compte serà del 40% (en lloc del 45%), i del 20% quan es produeixi a partir de l’1 de setembre.

INFO: Impost sobre estades turístiques.

3.- Taxes autonòmiques:
per a l’any 2021 les quotes fixes de les taxes i de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries s’incrementen en la quantitat que resulta d’aplicar a la quantitat exigida durant l’any 2020 el coeficient derivat de l’augment de l’índex de preus de consum de l’Estat espanyol corresponent a l’any 2019, que és el 0,8% (article 39). Així mateix, es modifiquen i reordenen algunes taxes per adaptar-les a les lleis substantives vigents en els diferents sectors d’activitat administrativa i a l’estructura organitzativa actual de l’Administració autonòmica (disposició final primera).