Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears

NATURALESA I OBJECTE


El cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears és un impost propi de les Illes Balears creat per la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, que té un caràcter essencialment extrafiscal (els seus ingressos queden afectats a el Fons de Prevenció i Gestió de Residus creat per l’article 33 de la Llei 8/2019, de 21 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears) i que grava la deposició en abocador i el tractament mitjançant incineració, amb o sense recuperació energètica, de la deixalla dels residus domèstics o municipals de qualsevol procedència tractats a les instal·lacions autoritzades en l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Els conceptes de residu domèstic o municipal, rebuig, dipòsit controlat o abocador, incineració, tractament, eliminació i la resta de termes propis de la legislació mediambiental, i de residus en particular, es defineixen d’acord amb el que estableix la normativa de les Illes Balears sobre residus i la normativa estatal i europea d’obligat compliment.

S’entén com a rebuig o fracció resta, la part dels residus domèstics o municipals i assimilables de qualsevol procedència que són lliurats als operadors autoritzats per al seu tractament en abocadors o en instal·lacions d’incineració. Això inclou tant la fracció resta recollida no selectivament dels residus domèstics o municipals directament destinada a abocador o a incineració, com la fracció d’impropis rebutjada per les plantes de selecció o triatge previ dels residus domèstics o municipals barrejats o de les fraccions recollides selectivament.

El cànon és compatible amb qualsevol altre tribut aplicable a les operacions objecte de gravamen, especialment amb la percepció de qualsevol taxa estatal, autonòmica o local, i també amb qualsevol preu o tarifa de caràcter no tributari.

La seva regulació reglamentària es pot consultar en el Decret 16/2022, de 23 de maig, pel qual es desplega el cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears, es regula el Fons de Prevenció i Gestió de Residus i es modifica el Decret 14/2019, de 15 de març, de notificació i comunicació electròniques en l’àmbit de l’Agència Tributària de les Illes Balears.


IMPORTANT:  

1. D’acord amb allò que preveu la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023, l’entrada en vigor de l’Impost estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus (1 de gener de 2023) suposa la supressió del cànon autonòmic sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears (+ info: Impost estatal sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus).

2. Els subjectes passius del cànon autonòmic han de presentar les declaracions liquidacions corresponents al 3r i 4t trimestre de 2022 (model 800) i la declaració resumen anual corresponent a 2022 (model 890).

3. L’ATIB durà a terme les actuacions necessàries perquè els subjectes passius donats d’alta en el Cens de substituts del cànon autonòmic sobre l’abocament i la incineració de residus passin a formar part del Cens d’obligats tributaris de l’impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus (creat per la disposició addicional cinquena de la Llei 11/2022, de 28 de desembre).

APLICACIÓ

La primera meritació del cànon es produirà, per al fet imposable que es regula, el dia que entri en vigor la norma que aprovi els models d’autoliquidació corresponents, sense que, en cap cas, s’hagi de produir abans de dia 1 de juliol de 2021.

La norma que aprova els models d’autoliquidació és el Decret 16/2022, de 23 de maig, que entra en vigor l’1 de juliol de 2022.

FET IMPOSABLE

Constitueix el fet imposable el lliurament de la deixalla d’aquests residus als operadors autoritzats per a la seva eliminació en els abocadors situats a les Illes Balears o per al seu tractament en instal·lacions d’incineració situades a les Illes Balears.

Supòsits de no subjecció

No queden subjectes al cànon:

a) La part dels residus domèstics o municipals lliurats als operadors autoritzats que no constitueixin estrictament rebuig o fracció resta com a conseqüència del procés de triatge d’aquests residus que es faci en les plantes de selecció autoritzades per a això abans de l’abocament o, si cas, de la incineració.
b) Els residus destinats a l’abocament, com ara les cendres i les escòries, que procedeixin exclusivament de la valoració energètica resultant del procés d’incineració.

Exempcions

Queden exempts l’Administració General de l’Estat, l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens locals, i també les entitats instrumentals dependents o vinculades a qualsevol d’aquestes administracions, quan duguin a terme el fet imposable del cànon amb motiu de:

a) Situacions de força major, extrema necessitat o catàstrofe, d’acord amb les ordres que es puguin rebre de les autoritats públiques en relació amb el tractament excepcional dels residus.
b) Operacions subjectes que ja hagin tributat efectivament per aquest impost com a conseqüència d’un lliurament anterior dels residus subjecta i no exempta.
c) Lliuraments que requereixin el transport previ dels residus a una altra illa per al seu tractament finalista, sempre que no s’hagi rebut cap subvenció o ajuda pública per a aquest transport, en el marc de la disposició addicional tercera de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, o de qualsevol altra norma o instrument jurídic.

SUBJECTES PASSIUS

1.- Subjectes passius en concepte de contribuents: les persones o entitats que realitzen el fet imposable, i en particular:

a) Els ens locals titulars de el servei de gestió de residus domèstics o municipals o, si escau, els que exerceixen la gestió del servei, d’acord amb la legislació de règim local, amb independència de la modalitat de gestió del servei.
b) Els productors de residus afectats per aquest cànon que no són objecte de el servei municipal de recollida.
c) Els operadors dels sistemes individuals o col·lectius de responsabilitat ampliada del productor pel que fa a la deixalla de les instal·lacions de triatge i selecció dels materials recollits selectivament.

2.- Subjectes passius substituts dels contribuents als quals fan referència les lletres a), b) i c) anteriors: els operadors autoritzats de les instal·lacions d’abocament i d’incineració de la deixalla dels residus domèstics o municipals corresponents.

Els substituts dels contribuents queden obligats a verificar el pes dels residus afectats pel cànon mitjançant sistemes de pesatge homologats. A aquests efectes, els substituts dels contribuents han d’instal·lar i mantenir mecanismes de pesatge degudament certificats.

Repercussió de l’impost

El substitut de contribuent ha de repercutir íntegrament l’import del cànon sobre el contribuent, i aquest queda obligat a suportar-lo sempre que la repercussió s’ajusti al que disposen aquest capítol i la normativa reglamentària de desplegament. Aquesta repercussió s’ha d’efectuar en document específic, en la forma i els terminis que es fixin per reglament.

MERITACIÓ

Es merita en el moment en el qual es produeix el lliurament dels residus que constitueix el seu fet imposable i que ha estat admès per l’operador de l’abocador o de la instal·lació d’incineració.

BASE IMPOSABLE


És el pes, expressat en tones mètriques, de la deixalla dels residus a el qual es refereix el fet imposable i es determina, amb caràcter general, pel règim d’estimació directa, mitjançant l’aplicació de sistemes de pes homologats aplicats pel substitut de contribuent .

La determinació de la base imposable pel règim d’estimació indirecta s’aplica quan es produeix l’incompliment de l’obligació de el substitut de contribuent de verificar el pes de la deixalla dels residus lliurats, o de disposar dels justificants corresponents, ia la resta de supòsits previstos a la Llei general tributària. Per a determinar la base imposable en règim d’estimació indirecta, l’Administració pot tenir en compte qualsevol dada, circumstància o antecedent dels subjectes passius indicatius del tonatge dels residus destinats a l’abocament o la incineració.

TIPUS DE GRAVAMEN

1.- Eliminació: Es fixa el tipus de gravamen de 20 euros per tona de la fracció resta de qualsevol procedència destinada a eliminació mitjançant abocador. No obstant això, el tipus de gravamen de és de 40 euros per tona de la fracció resta destinada a eliminació mitjançant abocador en cas que els residus domèstics o municipals procedeixin d’ens locals que no hagin iniciat, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, el desenvolupament de la recollida selectiva de la fracció orgànica i el pagament per generació a què es refereix l’article 9 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, sempre que l’àmbit territorial al qual es trobi adscrit el subjecte passiu disposi de les corresponents instal·lacions de tractament de la fracció orgànica recollida selectivament.

2.- Incineració: Es fixa el tipus de gravamen de 10 euros per tona de la fracció resta de qualsevol procedència destinada a incineració, llevat que es verifiqui el que estableix l’apartat 4 següent. No obstant això, es fixa el tipus de gravamen de 20 euros per tona de la fracció resta destinada a incineració en cas que els residus domèstics o municipals procedeixin d’ens locals que no hagin iniciat, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, el desenvolupament de la recollida selectiva de la fracció orgànica i el pagament per generació a què es refereix l’article 9 de la Llei 8/2019 esmentada, sempre que l’àmbit territorial al qual es trobi adscrit el subjecte passiu disposi de les corresponents instal·lacions de tractament de la fracció orgànica recollida selectivament.

3.- Aquests tipus de gravamen s’han d’assolir de manera gradual, en el termini de 5 anys, d’acord amb el següent quadre:

Any d’aplicació

Tipusde gravamen por dipòsit a abocador

Tipusde gravamen por dipòsit a abocador

Tipusde gravamen per incineració

Tipusde gravamen per incineració

 

Municipis que sí disposen de recollida de fracció orgànica i pagament per generació

Municipis que no disposen de recollida de fracció orgànica i pagament per generació

Municipis que sí disposen de recollida de fracció orgànica i pagament per generació

Municipis que no disposen de recollida de fracció orgànica i pagament per generació

2021

2 €/tonelada

4 €/tonelada

1 €/tonelada

2 €/tonelada

2022

5 €/tonelada

12 €/tonelada

2,5 €/tonelada

5 €/tonelada

2023

10 €/tonelada

20 €/tonelada

5 €/tonelada

10 €/tonelada

2024

15 €/tonelada

30 €/tonelada

7,5 €/tonelada

15 €/tonelada

2025

20 €/tonelada

40 €/tonelada

10 €/tonelada

20 €/tonelada


Els tipus de gravamen poden ser incrementats anualment per mitjà de la Llei de pressupostos generals de la comunitat autònoma.

QUOTA ÍNTEGRA


La quota tributària és el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen aplicable en cada cas.

GESTIÓ

La presentació de declaracions i declaracions liquidacions s’han de fer per via telemàtica. Per això, s’han complir els requisits següents:

1.- L’usuari ha de disposar d’un certificat digital en vigor, reconegut i admès per l’ATIB
(per exemple, el certificat expedit per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre -Guia per a l’obtenció i ús del certificat electrònic FNMT-), DNI electrònic, o Cl@ve (per a més informació del sistema Cl@ve, pitjau aquí).

2.- Estar incscrit, en el seu cas, en el registre d’usuaris
.


2.1.- No serà necessària la inscripció en el registre d’usuaris en els casos següents:

  • Usuaris que efectuïn gestions en el seu propi nom.
  • Usuaris que actuïn com apoderats o representants d’una entitat (per exemple, societat mercantil). En aquest cas, el certificat digital ha d’estar emès a nom de l’entitat i ha de constar el CIF i nom o raó social de l’entitat, així com el NIF i nom de l’apoderat o representant.

2.2.- Serà necessària la inscripció en el registre d’usuaris quan l’usuari actua en nom o per compte de tercers. [Accedir al registre d’usuaris]

Presentació telemàtica de declaracions i declaracions liquidacions (autoliquidacions).