Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Calendari del contribuent


TRIBUTS CEDITS (gestionats per l'Agència Tributària de les Illes Balears)

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

El termini de pagament de l'impost serà d'un mes a comptar des del dia en què es realitza l'acte o contracte.

Impost sobre Successions i Donacions

Hi ha dos terminis:

  • Si es tracta d'aquisicions per causa de mort : 6 mesos des de la defunció. Aquest termini será aplicable també a les adquisicions de l'usdefruit pendents de cancel·lació per la defunció de l'usufructuari malgrat que el desmembrament del domini s'hagi fet per actes entre vius.

  • Un mes per a la resta de casos, a comptar des del dia en que es produeixi  l'acte o contracte.

Taxa Fiscal sobre el Joc

Casinos

Terminis presentació i pagament : Primer trimestre: de l'1 al 20 d'abril; segon trimestre: de l'1 al 20 de juliol; tercer trimestre: de l'1 al 20 d'octubre i quart trimestre : de l'1 al 20 de gener de l'any següent.

Bingo

La taxa s'autoliquida  i ingressa en el moment del subministrament dels cartons. També  hi ha la possibilitat de sol·licitar el pagament  global de la taxa fiscal meritada pel subministrament de cartons durant cada mes natural en els vint primers dies del  mes següent.

Màquines

Quan es tracti de màquines recreatives, d'atzar o grua, dels tipus B, C i D respectivament, la taxa és exigible per anys naturals, i es merita l'1 de gener de cada any per les autoritzades en anys anteriors. L' ingrés de la taxa s'ha de fer en pagaments fraccionats trimestrals iguals  que s'efectuaran entre els dies 1 i 20 dels mesos de març, juny, setembre i desembre.

En el primer any d'autorització, el pagament del trimestre corrent  s'ha de fer en el moment de l'autorització en el terminis que estableix l'article 62 de la Llei general tributària des de la notificació de la liquidació, i els trimestres restants s'han d'abonar de la manera que estableix el primer paràgraf.

Rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries

La taxa s'ha d'autoliquidar i d'ingressar trimestralment al llarg dels vint primeres dies dels mesos d'abril, juliol, octubre i gener, pel que fa als fets imposables produïts en el trimestre natural anterior.

 

TRIBUTS I PREUS PÚBLICS PROPIS DE LES ILLES BALEARS


Cànon Sanejament d'aigües

Declaració liquidació període

  • Substitut contribuent obligat a presentació mensual: 
Període  Facturacions emeses a Data límit presentació declaració liquidació
01 Gener 20 març
02 Febrer 20 abril
03 Març 20 maig
04 Abril 20 juny
05 Maig 20 juliol
06 Juny 20 agost
07 Juliol 20 setembre
08 Agost 20 octubre
09 Setembre 20 novembre
10 Octubre 20 desembre
11 Novembre 20 gener any següent
12 Desembre 20 febrer any següent 

  • Substitut contribuent obligat a presentació trimestral :
Període  Facturacions emeses a Data límit presentació declaració liquidació
1T 1er. Trimestre 20 maig
2T 2on. trimestre  20 agost
3T 3er. Trimestre 20 novembre
4T 4º. Trimestre 20 febrer any següent 

  • Substitut contribuent obligat a presentació anual:
Període  Facturacions emeses a Data límit presentació declaració liquidació
0A  Tot l'any 20 febrer any següent

 

Declaració liquidació resum anual

Abans 28 de febrer any següent

Taxes

En general, excepte en els casos d'autoliquidació o en què s'hagi preestablert el termini de pagament, les taxes es paguen en els terminis següents:

  • Si la notificació la rebeu entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la recepció fins al dia 20 del mes següent o l'immediat hàbil posterior.

  • Si la notificació la rebeu entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de la recepció fins al dia 5 del segon mes posterior o l'immediat hàbil següent.

Preus públics

En general, excepte en els casos d'autoliquidació o en què s'hagi preestablert el termini de pagament, les taxes es paguen en els terminis següents:

  • Si la notificació la rebeu entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la recepció fins al dia 20 del mes següent o l'immediat hàbil posterior.

  • Si la notificació la rebeu entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de la recepció fins al dia 5 del segon mes posterior o l'immediat hàbil següent.