Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Presentació telemàtica d'expedients (impost transmissions patrimonials i actes jurídics documentats -model 600- i impost sobre successions i donacions)

A través de la seu electrònica (apartat de "Tràmits") podeu fer la presentació telemàtica d’expedients de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD), així com de l’impost sobre successions i donacions (ISD) en el supòsits d’herències, cancel·lació de usdefruits, assegurances de vida i donacions. Heu de tenir en compte el següent:

1.- Podeu accedir a la seu electrònica mitjançant un certificat digital en vigor reconegut i admès per l’ATIB, amb DNI electrònic o amb Cl@ve (per a més informació del sistema Cl@ve, pitjau aquí).

2.- Per generar i fer el pagament de l’ITPAJD, podeu consultar Pagament o impressió (sense presentació) del model dautoliquidació de lITPAJD (model 600).

Important: A partir de l’1 de juliol de 2020 la presentació telemàtica només es podrà fer a través de la seu electrònica. Podeu consultar els expedients fets per via telemàtica desde els següents enllaços:

3.- En el cas de l’ISD podeu descarregar els programes d’ajuda per a la generació dels corresponts models de declaració i autoliquidació tributàries en el següent enllaç: Programes d’ajuda de l’ISD.

Durant el procés de presentació, en el seu cas, s’haurà d’afegir documentació addicional. És a dir, a més de l’escriptura notarial (o document que acredita l’acte subjecte a l’ISD) i els models tributaris de pagament, s’hauran d’adjuntar determinats documents d’acord amb el que preveu la normativa reguladora de l’impost.

Per a això, amb caràcter general, s’ha de sol·licitar al notari la remissió telemàtica de les escriptura corresponent (acceptació d’herència, cancel·lació d’usdefruit, donació, etc.), que reculli els actes subjectes a l’ISD en els termes que preveu l’article 8 de l’Ordre del Conseller d’Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2009, per la qual es regula el procediment de pagament i presentació de documentació amb transcendència tributària per via telemàtica i es crea el tauler d’anuncis electrònic de l’ATIB.

Entre la documentació en l’impost sobre de successions, cal destacar, segons els casos, la següent:

- Justificants despeses deduïbles (última malaltia, enterrament, etc.).
- Justificants de deutes deduïbles (préstecs, hipoteques, etc.).
- Còpies rebuts d’IBI.
- Certificats amb la valoració dels diferent actius financers (accions, fons inversió, comptes corrents, assegurances de vida, etc.) a la data de defunció.
- Permís circulació vehicles.
- Justificant parentiu (llibre família, inscripció registre parelles fet, etc.).
- Còpia certificat que acrediti grau minusvalidesa.
- Extractes bancaris d'un any complet anteriors a la data de defunció.

En la mesura que aquesta documentació addicional es pugui protocol·litzar en escriptura notarial no s’ha d’afegir telemàticament durant el procés de presentació. En el cas dels extractes bancaris d’un any complet, retrocedits des de la data de defunció, en el cas que pel seu volum no sigui possible la protocolització, seran incorporades a l’aplicació de gestió pel contribuent o el seu representant.

Si, per qualsevol circumstància, no es poden remetre de forma telemàtica la documentació addicional al qual s’ha fet referència anteriorment, s’enviarà per correu postal (incloent-hi, en tot cas, el justificant de presentació telemàtica) a la següent adreça: Servei de Successions i Donacions - Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). C/ Can Troncoso, 1. 07001 Palma (Illes Balears).

4.- Les autoliquidacions a adjuntar en el procés de presentació són les que constin efectivament pagades. Per això, és important tenir en compte que, així com en el cas de pagament telemàtic es té constància immediat d’aquest pagament, en cas de pagament a una entitat bancària no es tindrà constància fins que arribi la informació corresponent per part de l’entitat (com a regla general, de forma quinzenal).

5.- Per finalitzar el procés de presentació és necessària la instal·lació del programa AutoFirma (descarregar Autofirma).


Telèfons de contacte


En cas de dubtes o incidències de caràcter tècnic o informàtic: 971 228 510 (de dilluns a divendres laborables, de 8.00 a 15.00 h.).

Per a informació general de l’ITPAJD i de l’ISD: 971 717 000 -opció 1- (o a través del servei de Consultes i suggeriments).