Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Declaració liquidació trimestral del cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears (model 800)


Als efectes de la presentació de la declaració liquidació trimestral del cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears (model 800), els substituts del contribuent  han de tenir en compte el següent (article 12 del Decret 16/2022, de 23 de maig, pel qual es desplega el cànon sobre l’abocament i la incineració de residus de les Illes Balears, es regula el Fons de Prevenció i Gestió de Residus i es modifica el Decret 14/2019, de 15 de març, de notificació i comunicació electròniques en l’àmbit de l’Agència Tributària de les Illes Balears):

1.- El període de liquidació coincideix amb el trimestre natural. L’autoliquidació ha de comprendre el total de les quotes meritades en el trimestre corresponent.

2.- Els terminis de presentació de l’autoliquidació són els següents:

-. Per a les quotes meritades en el primer trimestre, és a dir, entre l’1 de gener i el 31 de març, el termini és des de l’1 d’abril fins al 20 d’abril.
-. Per a les quotes meritades en el segon trimestre, és a dir, entre l’1 d’abril i el 30 de juny, el termini és des de l’1 de juliol fins al 20 de juliol.
-. Per a les quotes meritades en el tercer trimestre, és a dir, entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, el termini és des de l’1 d’octubre fins al 20 d’octubre.
-. Per a les quotes meritades en el quart trimestre, és a dir, entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre, el termini és des de l’1 de gener fins al 20 de gener de l’any següent.

3.- L’obligació de presentar l’autoliquidació es mantindrà, encara que no s’hagin meritat quotes en el període de liquidació, mentre el substitut a què es refereixi la declaració-liquidació estigui d’alta en el cens corresponent de la Conselleria de Medi Ambient i Territori que estableix l'article 11 del Decret 16/2022, de 23 de maig.

4.- La presentació del model 800 i, si escau, l’ingrés corresponent s’efectuarà per via telemàtica, ja sigui pel propi declarant o per un tercer que actuï en representació seva. En tot cas, l’usuari ha de disposar d’un certificat digital en vigor que acrediti la seva identitat, i, si escau, estar degudament registrat.

El pagament telemàtic es pot fer per qualsevol de les formes següents:

-. Per banca electrònica. Per a això, s’ha de ser titular d’un compte a alguna de les entitats bancàries col·laboradores (actualment, són entitats col·laboradores CaixaBank, Banca March, BBVA y Colonya, Caixa Pollença) i disposar de les acreditacions de seguretat necessàries per a operar per via telemàtica.

-. Per targeta bancària de dèbit o de crèdit amb independència de l’entitat emissora de la targeta


Qualsevol dubte o consulta la podeu fer a través del servei de Consultes i suggeriments.