Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Declaració liquidació trimestral de l’Impost sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus


Als efectes de la presentació de la declaració liquidació trimestral del l’Impost sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus (model 593), els substituts dels contribuents han de tenir en compte el següent:

1.- El període de liquidació coincideix amb el trimestre natural. L’autoliquidació ha de comprendre el total de les quotes meritades en el trimestre corresponent.

2.- Els terminis de presentació de l’autoliquidació són els següents:

- Per a les quotes meritades en el primer trimestre (entre l’1 de gener i el 31 de març), de l’1 d’abril fins al 20 d’abril.
- Per a les quotes meritades en el segon trimestre (entre l’1 d’abril i el 30 de juny), de l’1 de juliol fins al 20 de juliol.
- Per a les quotes meritades en el tercer trimestre (entre l’1 de juliol i el 30 de setembre), de l’1 d’octubre fins al 20 d’octubre.
- Per a les quotes meritades en el quart trimestre (entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre), de l’1 de gener fins al 20 de gener de l’any següent.

3.- L’obligació de presentar l’autoliquidació es mantindrà, encara que no s’hagin meritat quotes en el període de liquidació o estiguin exempts, mentre el substitut a què es refereixi la declaració-liquidació estigui d’alta en el Cens d’obligats tributaris de l’impost.

4.- La presentació del model 593 i, si escau, l’ingrés corresponent s’efectuarà per via telemàtica, ja sigui pel propi declarant o per un tercer que actuï en representació seva. En tot cas, l’usuari ha de disposar d’un certificat digital en vigor que acrediti la seva identitat, i, si escau, estar degudament registrat.

El pagament telemàtic es pot fer per qualsevol de les formes següents:

-. Per banca electrònica. Per a això, s’ha de ser titular d’un compte a alguna de les entitats bancàries col·laboradores (actualment, són entitats col·laboradores CaixaBank, Banca March, BBVA y Colonya, Caixa Pollença) i disposar de les acreditacions de seguretat necessàries per a operar per via telemàtica.

-. Per targeta bancària de dèbit o de crèdit amb independència de l’entitat emissora de la targeta


Qualsevol dubte o consulta la podeu fer a través del servei de Consultes i suggeriments.