Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Sol·licitud telemàtica de canvi de domicili d'enviament de comunicacions i notificacions dels actes relatius a tributs i altres recursos de les entitats locals la gestió recaptadora dels quals correspongui a l'Agència Tributària de les Illes Balears

Passos a realitzar:

1.- Omplir les dades del formulari següent i pitjau el botó "Guardar PDF".

2.- Un cop guardat el document, pitjau el botó "Continuar". Si falta alguna dada obligatòria haureu d'omplir-la i pitjar el botó "Guardar PDF".

3.- Si les dades són correctes, cal adjuntar, a més de la sol·licitud emplenada (que ja apareixerà per defecte) els documents següents: fotocòpia del NIF del sol·licitant i, en el cas d'actuar com a representant, el NIF del representant i del representat , així com l'autorització de representació per poder realitzar aquest tràmit.

4.- Una vegada adjuntats els documents que, en el seu cas, siguin necessaris, pitjau el botó "Enviar". A continuació rebreu un missatge en el vostre telèfon mòbil amb un codi que heu d'introduir i, una vegada fet això, podreu imprimir la sol·licitud presentada i també rebreu un correu electrònic d'aquest tràmit.

En el cas que la sol·licitud no estigui degudament emplenada o si els documents aportats no són suficients o no són correctes, es remetrà un correu electrònic informant d’aquesta circumstància perquè es facin les subsanacions que corresponguin o es remetin els documents pertinents, amb l’advertència que si no ho feis en el termini de 10 dies comptadors des de l'endemà del dia de remissió del correu electrònic es considerarà com no presentada la sol·licitud i es procedirà al seu arxiu.

5.- Quan s’hagi tramitat el canvi de domicili rebreu un correu electrònic de confirmació i podreu imprimir la sol·licitud que inclourà la validació del tràmit. Fins que no rebeu aquest correu electrònic de confirmació no es considerarà realitzat el tràmit.
Guardar PDF Guardar PDF Guardar PDF Guardar PDF