Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Domiciliació telemàtica del pagament de tributs de cobrament periòdic per rebut

Per fer la domiciliació telemàtica heu de realitzar els següents passos:

1.- Omplir les dades del formulari següent i pitjar el botó "Guardar PDF".

2.- Un cop guardat el document, pitjau el "Continuar". Si falta alguna dada obligatòria heu d'omplir-la i després tornar a pitjar el botó "Guardar PDF".

És important que indiqueu la referència del rebut que voleu domiciliar i el municipi corresponent. Vegeu exemple a continuació:3.- Si les dades són correctes, heu d'adjuntar, a més de la sol·licitud emplenada (que ja apareixerà per defecte), els documents corresponents: fotocòpia del NIF del sol·licitant (titular del rebut) i del document acreditatiu de la titularitat del compte bancari (en cas que el titular del compte sigui una persona diferent del titular del rebut, el NIF del titular del compte i l'autorització de la domiciliació).

4.- Una vegada adjuntats els documents que, en el seu cas, siguin necessaris, pitjau el botó "Enviar". A continuació rebreu un missatge en el vostre telèfon mòbil amb un codi que heu d'introduir i, una vegada fet això, podreu imprimir la sol·licitud presentada i també rebreu un correu electrònic d'aquest tràmit.

En el cas que la sol·licitud no estigui degudament emplenada o si els documents aportats no són suficients o no són correctes, es remetrà un correu electrònic informant d'aquesta circumstància i perquè es facin les subsanacions que corresponguin o es remetin els documents pertinents, amb l’advertència que si no ho feis en el termini de 10 dies comptadors des de l'endemà del dia de remissió del correu electrònic es considerarà com no presentada la sol·licitud i es procedirà al seu arxiu.

5.- Quan s'hagi tramitat la domiciliació rebrà un correu electrònic de confirmació i podrà imprimir la sol·licitud que inclourà la validació del tràmit. Fins que no hagi rebut aquest correu electrònic de confirmació no es considerarà realitzat el tràmit.

Nota important: Per consultar els terminis per sol·licitar una domiciliació, per anular-la o modificar el compte de domiciliació, així com la previsió del càrrec en compte dels rebuts domiciliats de tributs locals de cobrament periòdic anual corresponents a l’any 2024 (en el cas que no s’hagi seleccionat pel contribuient el dia de càrrec), pitjau AQUÍ

En cas que es tramiti la sol·licitud amb posterioritat a les dates indicades, la domiciliació tindrà efectes l’any següent.
Guardar PDF Guardar PDF Guardar PDF Guardar PDF