Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Comunicació i pagament de crèdits o salaris objecte d’embargament

Si heu rebut, com a pagador o entitat pagadora del deutor, una diligència d'embargament de crèdits o salaris, a través d'aquesta aplicació podeu remetre la resposta formal de la situació del crèdit o salari que és objecte d'embargament (i adjuntar, en el seu cas, la documentació acreditativa corresponent), així com també fer el pagament de l'import susceptible d'embargament per via telemàtica o descarregar i imprimir el document d'ingrés i fer el pagament a qualsevol oficina de les entitats bancàries col·laboradores.

En el cas d'embargament de salaris, podeu calcular l'import a embargar al mòdul Càlcul de l'import embargable de sous i salaris.

Per fer aquest tràmit, heu d'introduir prèviament el codi d'informació del document.

Una vegada finalitzat el tràmit, podeu imprimir el document perquè tingueu constància de la vostra comunicació sobre la situació del crèdit o salari objecte d'embargament i, en el cas d'execució o pagament de l'import embargable per via telemàtica, el justificant del mateix.

Important: S'adverteix que heu d'informar aquesta Administració tributària que heu rebut la diligència i que s'ha fet la retenció ordenada o, en el cas que no es pugui efectuar, dels motius que ho justifiquin. En cas contrari podeu tenir la consideració de responsable solidari del deute pendent fins a l'import del valor dels béns o drets que s'hagin pogut embargar (article 42.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària), sense perjudici d'incórrer en la comissió de la infracció tributària que preveu l'article 203 de la Llei general tributària.

Codi informació document - find Verificar