Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Dubtes

En relació amb les consultes formulades pels contribuents i les respostes de l’Agència Tributària de les Illes Balears, s’han de fer les consideracions següents:

1. L’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l’impost sobre successions i donacions, l’impost sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus i la taxa fiscal sobre el sector del joc, són tributs cedits a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel que fa a la gestió i a determinades competències normatives, d’acord amb el que estableix la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i de les ciutats amb estatut d’autonomia, i es modifiquen determinades normes tributàries.

2. De l’Impost sobre el dipòsit de residus a abocadors, la incineració i la coincineració de residus podeu consultar les preguntes i les respostes més freqüents pitjant aquí; i, en relació a l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears, pitjant aquí.

3. Les respostes tenen un caràcter merament informatiu, d’acord amb el que preveuen els articles 85 i 87 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en virtut dels quals l’Administració tributària ha de prestar als obligats tributaris la informació i l’assistència necessàries, i ha d’informar als contribuents dels criteris administratius que hi ha per aplicar la normativa tributària.

4. Les respostes s’han fet a partir de la consideració estricta de les qüestions plantejades, sense considerar altres circumstàncies que podrien tenir transcendència en l’aplicació del tribut de referència, per la qual cosa la resposta no afectarà en cap cas el resultat de les liquidacions eventuals que puguin derivar-se del desenvolupament de les actuacions administratives de comprovació tributària.

5. Les respostes estan en la llengua (català o castellà) en què s’ha fet la consulta.