Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Implementació de la presentació telemàtica de l’impost sobre successions i donacions


L’ATIB ha implementat en la seu electrònica el tràmits relatius a la presentació telemàtica d’expedients de l’impost sobre successions i donacions (ISD) per a la gestió telemàtica integral dels supòsits d’herències, cancel·lació de usdefruits, assegurances de vida i donacions. Així mateix, per millorar la seva funcionalitat, ha inclós en la seu electrònica la presentació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (+ info).

En el cas de l’ISD s’haurà d’afegir documentació addicional, és a dir, a més de l’escriptura notarial (o document que acredita l’acte subjecte a l’impost) i els models tributaris de pagament, s’hauran d’adjuntar determinats documents d’acord amb el que preveu la normativa reguladora de l’ISD.

Per a això, amb caràcter general, s’ha de sol·licitar al notari la remissió telemàtica de les escriptura corresponent (acceptació d’herència, cancel·lació d’usdefruit, donació, etc.), que reculli els actes subjectes a l’ISD en els termes que preveu l’article 8 de l’Ordre del Conseller d’Economia i Hisenda de 28 de desembre de 2009, per la qual es regula el procediment de pagament i presentació de documentació amb transcendència tributària per via telemàtica i es crea el tauler d’anuncis electrònic de l’ATIB.

Entre la documentació en l’impost sobre de successions, cal destacar, segons els casos, la següent:

- Justificants despeses deduïbles (última malaltia, enterrament, etc.).
- Justificants de deutes deduïbles (préstecs, hipoteques, etc.).
- Còpies rebuts d’IBI.
- Certificats amb la valoració dels diferent actius financers (accions, fons inversió, comptes corrents, assegurances de vida, etc.) a la data de defunció.
- Permís circulació vehicles.
- Justificant parentiu (llibre família, inscripció registre parelles fet, etc.).
- Còpia certificat que acrediti grau minusvalidesa.
- Extractes bancaris d'un any complet anteriors a la data de defunció.

En la mesura que aquesta documentació addicional es pugui protocol·litzar en escriptura notarial no s’ha d’afegir telemàticament durant el procés de presentació de l’impost, facilitant aquest procés. En el cas dels extractes bancaris d’un any complet, retrocedits des de la data de defunció, en el cas que pel seu volum no sigui possible la protocolització, seran incorporades a l’aplicació de gestió pel contribuent o el seu representant.

Si, per qualsevol circumstància, no es pot remetre de forma telemàtica la documentació addicional al qual s’ha fet referència anteriorment, s’enviarà per correu postal (incloent-hi, en tot cas, el justificant de presentació telemàtica) a la següent adreça: Servei de Successions i Donacions - Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB). C/ Can Troncoso, 1. 07001 Palma (Illes Balears).

Finalment, és important tenir en compte que per finalitzar el procés de presentació és necessària la instal·lació de el programa AutoFirma (descarregar Autofirma).

Per qualsevol dubte o consulta, teniu a la vostra disposició el servei de consultes i suggeriments.