Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Pagament i/o impressió de tributs i d'altres ingressos no tributaris autonòmics

Model Concepte Imprimir Pagar
042 Taxa fiscal sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries
043 Taxa fiscal sobre el joc: bingos
044 Taxa fiscal sobre el joc: casinos de joc
046 Taxes, preus públics i sancions, altres ingressos
043-ETaxa fiscal sobre el joc: bingos electrònics
048 Document d'ingrés: liquidacions de tributs, preus públics, sancions i altres ingressos (no es pot utilitzar per al pagament de deutes en executiva)
048
Ib-Salut
Document per a ingressos al Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut). No es pot utilitzar per al pagament de deutes en executiva
048
(Gestió "massiva")
Document d’ingrés (Model 048): gestió "massiva" de liquidacions de tributs, preus públics, sancions i altres ingressos de la CAIB i de l’Ib-Salut.
C045 Taxa fiscal sobre el joc: Declaració censal de la taxa fiscal sobre jos de màquines i aparells automàtics
593Impost sobre el depòsit de residus a l'abocador, la incineració y la coincineració de residus
594 Impost sobre el depòsit de residus a l'abocador, la incineració y la coincineració de residus
600 Impost sobre transmisions patrimonials i actes jurídics documentats
610 Impost sobre actes jurídics documentats: rebuts, pagarés, xecs i resta de documents mercantils negociats per entitats col·laboradores
620 Impost sobre transmissions patrimonials: transmissió de determinats mitjans de transports usats entre particulars que no siguin vehicles de motor (per exemple: vaixells, remolcs, etc.)
620
Vehicles
Impost sobre transmissions patrimonials: transmissió de determinats mitjans de transports (vehicles de motor) usats entre particulars (per exemple: automòbils, motocicletes, etc.)
623Cancel.lació de 620 caucional
630 Impost sobre transmisions patrimonials i actes jurídics documentats: Lletres de canvi
650 Impost sobre successions i donacions: successions (document d'ingrés)
651 Impost sobre successions i donacions: donacions (document d'ingrés)
653 Impost sobre successions i donacions: consolidació del domini per extinció d'usdefruit
654 Impost sobre successions i donacions: Adquisicions Mortis Causa - Autoliquidació simplificada individual
655 Impost sobre successions i donacions: Adquisicions Mortis Causa - Autoliquidació simplificada conjunta
656 Cànon de sanejament d'aigües: autoliquidació periòdica
666 Cànon de sanejament d'aigües: resum anual
689 Comunicació Inscripció Societats (Registradors mercantils)
800Cànon sobre l’abocament i la incineració de residus
890Cànon sobre abocaments i la incineració de residus
Requiere Certificado
L’usuari ha de disposar d'un certificat digital vàlid admès per l'ATIB i estar registrat en aquest Portal.

Referència recuperació: *
* En el cas d'interrompre el procés de generació del model tributari, el podreu reprendre en un moment posterior. Per això heu de guardar el model tributari i anotar la referència de recuperació i, quan torneu a accedir novament a aquesta pàgina, introduir-la en el quadre corresponent. Automàticament tornarà a començar el procés en el tràmit en què es va interrompre. La Referència de Recuperació caduca als 15 dies.