Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Sistema tributari local


L'entrada en vigor de la Constitució espanyola de 1978 (CE) suposa la implantació d’un nou model d’estat, un dels aspectes del qual més destacats és el de la seva organització territorial, en municipis, en províncies i en les Comunitats Autònomes (CCAA) que es constitueixin (art. 137 CE).

La CE reconeix expressament l’autonomia financra d’aquestes entitats en establir que les Hisendes Locals hauran de disposar dels mitjans suficients per a l’exercici de les funcions que la llei atribueix a les Corporacions respectives i es nodriran fonamentalment de tributs propis i de participació en els de l’Estat i de les CCAA (art. 142 CE) i que les CCAA gaudiran d’autonomia financera per al desplegament i execució de les seves competències d’acord amb els principis de coordinació amb la Hisenda esetatal i de solidaritat entre tots els espanyols (art. 156). Així mateix, en l’esfera dels ingressos, aquesta autonomia financera suposa el reconeixement de postestat tributària o poder tributari -de caràcter “derivat”- a aquests ens (art. 133.2 CE).

En general, el finançament local, es regula en el Titol VIII de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del regim local i, fonamentalment, en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL).

D’acord amb l’article 2.1 del TRLRHL, la hisenda de les entitats locals estarà constituïda pels recursos següents:

 • Els ingressos procedents del seu patrimoni i la resta de dret privat.
 • Els tributs propis classificats en taxes, contribucions especials i imposts i els recàrrecs exigibles sobre els imposts de les CCAA o d’altres entitats locals.
 • Les participacions en els tributs de l’Estat i de les comunitats autònomes.
 • Les subvencions.
 • Els percebuts en concepte de preus públics.
 • El producte de les operacions de crèdit.
 • El producte de les multes i sancions en l'àmbit de les seves competències.
 • Les altres prestacions de dret públic.

Aquests recursos de les Hisendes Locals, que es regulen en el Títol I del TRLRHL, es poden classificar de la següent manera:

A. Ingressos de Dret Privat: ingressos procedents del seu patrimoni i la resta de dret privat

B. Ingressos de Dret Públic:

D'origen tributari::

 1. Fonts Tributàries:
  • Tributs propis: imposts, taxes i contribucions especials (arts. 6 a 38.1 TRLRHL).
 2. Assignacions afectades a un tribut:
  • Recàrrecs exigibles sobre els imposts de les CCAA o d'altres entitats locals (art. 38.2 RTLRHL).
  • Participacions en els tributs de l'Estat i de les comunitats autònomes (arto. 39 TRLRHL).

D'origen no tributari:

 1. Subvencions (art. 40 TRLRHL).
 2. Preus Públics (arts. 41 a 47 TRLRHL).
 3. Operacions de crèdit (arts. 48 a 55 TRLRHL).
 4. Multes i sancions.
Classificació de les fonts tributàries locals: imposts, taxes i contribucions especials


Dins el sistema tributari local es pot distingir, a nivell municipal, entre:

Imposts obligatoris -art- 59.1 TRLRHL-:

 • Impost sobre Béns Immobles: impost directe, de caràcter real, la gestió del qual és compartida amb l’Administració de l’Estat, i el fet imposable de la qual està constituït per la propietat de béns immobles – urbans, rústicas o de característiques especials- o la titularitat de drets sobre els mateixos (arts. 60 a 77 TRLRHL).
 • Impost sobre Activitats Econòmiques: impost directe, de caràcter real, de gestió compartida amb l’Administració de l’Estat i grava l’exercici, al territori nacional d’activitats empresarials, professionals i artístiques (arts. 78 a 91 TRLRHL).
 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: impost directe, el fet imposable del qual consisteix en la titularitat de vehicles de tracció mecànica aptes per circular per la via pública (arts. 92 a 99 TRLRHL).

Imposts voluntaris o d'exacció potestativa -art. 59.2 TRLRHL-:

 • Impost sobre Construccions, Instal-lacions i Obres: impost indirecte el fet imposable del qual consisteix en la realització, dins el terme municipal, de qualsevol construcció, instal-lació o obra, sempre que s’exigeixi llicència d’obras o urbanística i sigui competent per a la seva concessió l’Ajuntament de la imposició (arts. 100 a 103 TRLRHL).
 • Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Natura Urbana: impost real i directe, que grava l’increment de valor que experimentin els terrenys urbans i es posi de manifest a conseqüencia de la transmissió de la propietat dels mateixos o de la constitució o transmissió d’un dret real de gaudi, limitador del domini, sobre aquests terrenys (arts. 104 a 110 TRLRHL).
Nota: Així mateix dins els imposts potestatius cal esmentar l’impost municipal sobre despeses sumptuàries (veg.: disposició transitòria 6a TRLRHL; arts. 372 i següents del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril), pel que fa, exclusivament, a la modalitat que grava l’aprofitament de vedats de caça i pesca.

Els ajuntaments també podran establir i exigir taxes -arts. 28 a 37 TRLRHL- i contribucions especials -arts. 28 a 37 TRLRHL-.