Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Tipus de gravamen de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (modalitat transmissions oneroses immobles)

El Decret llei 4/2023, de 18 de juliol, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat estableix modificacions respecte als tipus de gravamen aplicables en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en la seva modalitat de transmissions oneroses d’immobles, per fets o actes realitzats (meritació) a partir de dia 18 de juliol de 2023.

Es poden distingir, tipus generals, beneficis per l’adqusició d’habitatge (tipus reduïts i bonificació del 100% de l’impost) i tipus especials.


1. Tipus de gravamen generals:

a) El tipus mitjà que resulti d’aplicar la tarifa següent en funció del valor real o declarat –si aquest darrer és superior al real– del bé immoble objecte de transmissió o de constitució o cessió del dret real:

Valor total immoble des de (euros)

Quota íntegra (euros)

Resta valor fins (euros)

Tipus aplicable (%)

0

0

400.000

8

400.000,01

32.000

200.000

9

600.000,01

50.000

400.000

10

1.000.000,01

90.000

2.000.000

12

2.000.000,01

210.000

En endavant

13


b) Si el bé immoble és qualificable urbanísticament conforme a la normativa aplicable com a plaça de garatge, excepte en el cas de garatges annexos a habitatges fins a un màxim de dos en què s’aplica la regla general anterior, el tipus mitjà aplicable és el que resulti d’aplicar la tarifa següent en funció del valor real o declarat –si aquest últim és superior al real– del bé immoble garatge objecte de transmissió o de constitució o cessió del dret real:

Valor total garatge des de (euros)

Quota íntegra (euros)

Resta valor fins (euros)

Tipus aplicable (%)

0

0

30.000

8

30.000

2.400

En endavant

9


Nota: Als efectes del que disposen els punts a) i b) anteriors, la quota íntegra s’ha de determinar aplicant el tipus mitjà així obtingut a la base liquidable corresponent al subjecte passiu. El tipus mitjà és el derivat de multiplicar per cent el quocient resultant de dividir la quota obtinguda per l’aplicació de les tarifes anteriors pel valor total de l'immoble. El tipus mitjà s’ha d'expressar amb dos decimals, i el segon decimal s’ha d’arrodonir per excés quan el tercer decimal sigui superior a 5, i per defecte quan el tercer decimal sigui igual o inferior a 5.


2. Beneficis per l’adqusició d’habitatge (tipus reduïts i bonificació del 100% de l’impost):

 • Tipus reduït del 4%: en el cas que el valor real o declarat –si aquest darrer és superior al real– de l’immoble adquirit sigui igual o inferior a 270.151,20 euros, i sempre que l’immoble hagi de constituir, en el moment de l’adquisició, l’habitatge habitual de l’adquirent, en els termes establerts per la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i l’adquirent no disposi de cap altre dret de propietat o d’ús o gaudi respecte de cap altre habitatge.

  Durant un termini de quatre anys des de l’adquisició, els adquirents que hagin aplicat el tipus de gravamen reduït en l’autoliquidació corresponent no poden adquirir cap altre dret de propietat o d’ús o gaudi respecte de cap altre habitatge. En cas contrari, el contribuent ha de pagar la part de l’impost que hagués aplicat d’acord amb la tarifa corresponent al tipus general a què es refereix el punt 1 anterior, sense interessos de demora, per mitjà d’una autoliquidació complementària que s’ha de presentar en el termini màxim d’un mes comptador des de la data en què es produeixi l’incompliment d’aquest requisit.

 • Tipus reduït del 2%: en cas d’adquisició d’immoble a partir de 18 de juliol de 2023 amb un valor real o declarat –si aquest darrer és superior al real– igual o inferior a 270.151,20 euros que hagi de constituir l’habitatge habitual de contribuent en els termes establerts per la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i l’adquirent no disposi de cap altre dret de propietat o d’ús o gaudi respecte de cap altre habitatge en els següents supòsits:

  1r. Quan l’adquirent sigui menor de 36 anys i a més l’habitatge constitueixi el primer habitatge adquirit per aquest.
  2n. Quan l’adquirent tingui dret al mínim per discapacitat d’ascendents o de descendents en l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponent al darrer període impositiu el termini de declaració del qual hagi finalitzat.
  3r. Quan l’immoble adquirit hagi de constituir l’habitatge habitual del pare, la mare o els pares que convisquin amb el fill, la filla o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una família nombrosa o una família monoparental, sempre que el preu d’adquisició de l’habitatge no sigui superior a 350.000 euros. En aquest cas, el tipus de gravamen és del 2% per als primers 270.151,20 euros i del 8% per a l’excés. Això no obstant, en el cas de famílies monoparentals de categoria general, el preu d’adquisició de l’habitatge no pot superar els 270.151,20 euros.

 • Bonificació del 100% de la quota tributaria de l’impost per adquisició d’immoble a partir de 18 de juliol de 2023 que hagi de constituir el primer habitatge habitual de joves menors de 30 anys o de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que concorrin els requisits següents:

  a) L’adquirent ha de tenir la residència habitual en les Illes Balears durant al menys els tres anys immediatament anteriors a la data de l’adquisició.
  b) L’habitatge adquirit ha de ser el primer habitatge en propietat del contribuent en territori espanyol.
  c) L’adquirent no pot disposar de cap altre dret de propietat o d’ús o gaudi respecte de cap altre habitatge.
  d) L’habitatge adquirit haurà d’assolir el caràcter d’habitual d’acord amb la definició i els requisits establerts en cada moment per la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Aquest caràcter d’habitual s’ha de mantenir durant un termini de tres anys, durant els quals no es pot transmetre l’habitatge.
  e) El preu d’adquisició de l’habitatge no pot ser superior a 270.151,20 euros.
  f) La base imposable total per l’impost sobre la renda de les persones físiques del contribuent corresponent al darrer període impositiu el termini de declaració del qual hagi finalitzat no pot ser superior a 52.800 euros en el cas de tributació individual o a 84.480 euros en el cas de tributació conjunta.
  g) El contribuent i cap familiar respecte del qual el contribuent sigui legitimari al temps de la meritació de l’impost no han de tenir l’obligació de declarar l’impost sobre el patrimoni corresponent al darrer període impositiu el termini de declaració del qual hagi finalitzat.
   
  L’incompliment dels requisits establerts en la lletra d) comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent haurà de presentar una autoliquidació complementaria en el període d’un mes a comptar des de la data en què es produeixi l’incompliment i ingressar, juntament amb la quota, els interessos de demora corresponents.

  S’ha de tenir en compte que aquesta bonificació no eximeix de l’obligació de presentar l’autoliquidació de l’impost.


3.  Tipus de gravamen especials:

 • Transmissions d’immobles ubicats en el ParcBit: el 0,5%.

 • Transmissió d'immobles en què podent-se renunciar a l'exempció de l’IVA, en els termes de l'article 20.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit, no es renunciï a la mateixa: el 4%.

 • Transmissió d'immobles inclosos en la transmissió de la totalitat d'una empresa a favor d'empleats i familiars fins al tercer grau: el 4%.

 • Adquisició per una societat mercantil o una empresa de nova creació i l’immoble constitueixi la seu del domicili fiscal o un centre de treball de la societat o empresa: el 3,5%.