Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info
Valoració de béns


Per mitjà de les següents aplicacions podeu calcular el valor real de determinats bens (immobles, llocs damarratge, vehicles i béns nàutics) que són objecte de tributació, als efectes de limpost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de limpost sobre successions i donacions, la gestió dels quals correspon a lAgència Tributària de les Illes Balears (ATIB).

Valoració d
immobles

LATIB, de conformitat amb el que preveu l'article 90 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ha dinformar, a sol·licitud de la persona interessada i a efectes dels tributs la gestió dels quals són de la seva atribució, sobre el valor dels béns immobles que, situats en territori de la seva competència, han de ser objecte dadquisició o de transmissió.

Aquesta informació no impedeix la comprovació administrativa posterior, però si el contribuent segueix els criteris manifestats per lATIB, no incorre en cap tipus de responsabilitat.

Aquest programa té per objecte determinar un valor de referència per a béns immobles rústics i urbans, dacord amb els criteris de selecció i comprovació del valor real a efectes dels impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, utilitzats pel Servei de Valoracions de lATIB que preveu la Instrucció 2/2018, de 18 de juny, de la directora de lATIB.

Si desitjau sol·licitar una proposta de valoració al Servei de Valoracions de lATIB, podeu descarregar-vos limprés corresponent (format pdf) i registrar-lo a qualsevol oficina de lATIB (informació oficines).

Accedir  a valoració dimmobles


Valoració de llocs damarratge


Amb aquesta aplicació es pot determinar un valor de referència dels llocs d'amarratge de ports esportius situats en territori de les Illes Balears, dacord amb els criteris de selecció i comprovació del valor real a efectes de limpost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i de l'impost sobre successions i donacions, utilitzats pel Servei de Valoracions de lATIB, que preveu la Instrucció 2/2018, de 18 de juny, de la directora de lATIB.

Accedir a valoració damarratges


Valoració de vehicles i de béns nàutics

Larticle 57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix com un dels procediments per comprovar valors el dels preus mitjans al mercat, que sha considerat com el més idoni per verificar valors dels mitjans de transport privats. A aquest efecte, cada exercici una ordre del Ministeri dHisenda recull els preus mitans de venda de vehicles de motor (per exemple, automòbils) i de béns nàutics (per exemple, embarcacions) aplicables en la gestió de limpost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l'impost sobre successions i donacions i l'impost especial sobre determinats mitjans de transport. Per a lexercici 2019, podeu consultar lOrdre HFP/1375/2018, de 17 de desembre.


Si voleu sol·licitar una proposta de valoració dun vehicle, podeu descarregar-vos el següent limprés (format pdf) i registrar-lo a qualsevol oficina de lATIB (informació oficines): Sol·licitud d’informació sobre el valor de vehicle.

Accedir a valoració de vehicles i béns nàutics

Gestions i pagament per via telemàtica