Utilitzem cookies per millorar els nostres serveis. Si continueu navegant es considera que accepteu el seu ús.

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando se considera que acepta su uso.

+info Info

Registre d’usuaris en el Portal de l’Agència Tributària de les Illes Balears

El Portal de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) permet als usuaris registrats realitzar determinades gestions tributàries a través d’Internet. Per a tenir accés a aquestes gestions, l’usuari ha de disposar de certificat digital en vigor reconegut i admès per l’ATIB, DNI electrònic, o Cl@ve (per a més informació del sistema Cl@ve, pitjau aquí). 

En el cas d’usuaris que efectuen gestions en el seu propi nom, una vegada obtingut el certificat digital, s’ha de registrar en aquest pàgina.

En el cas d’usuaris que actuen en nom de terceres persones, el procés és diferent:

  • Si l’usuari vol actuar en nom d’una empresa, ha de tenir un certificat digital en que figuri el seu nom, cognoms i NIF, i el nom i NIF de l’entitat. Un cop registrat, l’usuari podrà efectuar gestions en nom de l’entitat que consta el el certificat.
  • En el cas d’actuar en nom d’altres persones físiques (com és el cas, per exemple, de gestories), l’usuari ha de complir el registre individual però ha d’indicar que actuarà en nom de tercer persones. Una vegada efectuat el registre, l’usuari s’ha de posar en contacte amb l’ATIB per tal d’obtenir l’autorització oportuna.

Així mateix, també poden pagar i presentar declaracions per via telemàtica en representació de terceres persones:

a) Les entitats que hagin subscrit amb l’Agència Tributària de les Illes Balears un conveni de col·laboració amb aquesta finalitat. Poden subscriure un conveni de col·laboració amb l’ATIB que els autoritzi a presentar declaracions en representació de terceres persones per via telemàtica:

  • Les administracions públiques.
  • Les entitats, els organismes i les institucions representatives de sectors o interessos socials, laborals, professionals o empresarials.

Les entitats interessades en subscriure un conveni de col·laboració han de sol·licitar-lo per escrit a l’ATIB i fer constar les dades identificatives completes de l’entitat, de la persona que la representarà en la signatura del conveni i una descripció de les activitats que desenvolupa.

Una vegada rebuda la sol·licitud, l’ATIB iniciarà els tràmits necessaris per subscriure el conveni.

En el cas d’entitats integrades per professionals dedicats habitualment a prestar serveis de caràcter tributari, el conveni de col·laboració també els autoritza a presentar declaracions en representació de terceres persones. Per això es necessari que els professionals col·legiats o associats subscriguin un document individualtzat d’adhesió. En aquest sentit, una vegada subscrit el conveni de col·laboració, l’entitat ha de comunicar a l’ATIB la relació dels professionals col·legiats o associats, que han de subscriure l’esmentat document individualtzat d’adhesió al conveni.

Si l'entitat signant del conveni de col·laboració vol fer ús de les possibilitats que preveu el conveni, ha de disposar d’un certificat d’usuari i actuar com un associat per estar registrat a les bases de dades de l’ATIB.

b)
Els professionals associats o col·legiats a entitats amb conveni, sempre que subscriguin un  document individualitzat d’adhesió al seu contigut.